fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Energetyka

Polenergia – inwestycje finansowane długiem

Z powodu przyjęcia nowej ustawy o OZE, w której nie ma okresu przejociowego dla obowiązywania zielonych certyfikatów, Polenergia rezygnuje z emisji.
Bloomberg
Spółka z grupy Jana Kulczyka zawiesiła plany emisji akcji wartych nawet 420 mln zł. W zamian zamierza wypocić na rynek papiery dłużne na ok. 130 mln zł.

Po­wo­dem jest brak w usta­wie o od­na­wial­nych źró­dłach ener­gii okre­sów przej­ścio­wych mię­dzy obec­nym sys­te­mem wspar­cia eko­lo­gicz­nych elek­trow­ni (opie­ra­ją­cym się na zie­lo­nych cer­ty­fi­ka­tach) a wcho­dzą­cym w ży­cie od po­cząt­ku przy­szłe­go ro­ku mo­de­lem au­kcyj­nym.

Z te­go wzglę­du Po­le­ner­gia nie osią­gnie 460 MW mo­cy wia­tro­wych – jak za­kła­da­ła – do koń­ca 2016 r., tyl­ko rok póź­niej.­

Roz­cią­gnię­cie in­we­sty­cji w cza­sie ozna­cza, że spół­ka bę­dzie mo­gła czę­ścio­wo fi­nan­so­wać je także z wła­snych prze­pły­wów, je­dy­nie po­sił­ku­jąc się pa­pie­ra­mi dłużny­mi. Emi­sja ob­li­ga­cji pla­no­wa­na jest w naj­bliższym cza­sie.

Har­mo­no­gram te­go­rocz­nych in­we­sty­cji nie jest za­gro­żo­ny. Po­le­ner­gia zbu­du­je 110–150 MW, dzię­ki cze­mu pod ko­niec 2015 r. bę­dzie dys­po­no­wa­ła port­fe­lem 260–300 MW w wie­trze.

Do pierw­szej au­kcji, któ­rej spół­ka ocze­ku­je w po­ło­wie przy­szłe­go ro­ku, przy­go­to­wy­wa­nych jest pięć pro­jek­tów o łącz­nej mo­cy 284 MW.

– Spo­dzie­wam się, że bę­dzie­my jed­nym z naj­bar­dziej zna­czą­cych uczest­ni­ków pierw­sze­go prze­tar­gu. Li­czę, że wspar­cie otrzy­ma przy­naj­mniej 170 MW – mó­wi Zbi­gniew Pro­ko­po­wicz, pre­zes Po­le­ner­gii.

Pra­wie 400 MW weźmie udział w ko­lej­nych au­kcjach w la­tach 2017–2019.

Spół­ka kon­ty­nu­uje też pra­ce nad pro­jek­ta­mi farm mor­skich o łącz­nej mo­cy 1,2 GW, któ­re w 2016 r. po­win­ny uzy­skać zgo­dy śro­do­wi­sko­we.

– Wspar­cie dla tej tech­no­lo­gii bę­dzie możli­we w naj­bliższych trzech la­tach ze względu na po­zy­tyw­ny efekt net­to (po uwzględ­nie­niu wspar­cia) dla go­spo­dar­ki i ko­niecz­ność wy­peł­nie­nia ce­lów kli­ma­tycz­nych do 2030 r. Za­kła­dam, że pierw­sza z na­szych farm (na mo­rzu – red.) mo­że za­cząć pro­duk­cję oko­ło 2021 r. – twier­dzi Pro­ko­po­wicz.

Dzię­ki zwięk­sza­niu mo­cy wia­tro­wych Po­le­ner­gia po­pra­wia wy­ni­ki. W ubie­głym ro­ku sko­ry­go­wa­ny zysk net­to wy­niósł 54,4 mln z, a wy­nik EBIT­DA – pra­wie 169 mln zł. To wzrost od­po­wied­nio o 67,4 proc. i 22,8 proc. wo­bec 2013 r. W tym ro­ku spół­ka pro­gno­zu­je 204 mln zł wy­ni­ku EBIT­DA i 72,4 mln zł zy­sku net­to.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA