fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Jak zaplanować wydatki przekraczające rok budżetowy

Jedynym miejscem w którym rada gminy może zaplanować wydatki wykraczające poza rok budżetowy i zawrzeć upoważnienie dla wójta do zaciągania związanych z nimi zobowiązań jest wieloletnia prognoza finansowa
Rada gminy Świdnica podjęła uchwałę upoważniającą wójta do zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Nieważność tej uchwały stwierdziło Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. W toku postępowania nadzorczego stwierdziło bowiem, że uchwała podjęta została bez podstawy prawnej (uchwała Kolegium RIO z 15 października 2013 r., sygn. akt 327/2013).
W zakwestionowanej uchwale rada gminy zobowiązała wójta do "podjęcia współpracy z zewnętrznym podmiotem doradczym w ramach wsparcia technicznego w trakcie wyłaniania wykonawcy oraz w zakresie wykonania niezbędnych dokumentów dla wykazania, że inwestycja realizowana w formie PPP nie wpływa na dług jednostki samorządu terytorialnego oraz, że jest rzeczywiście korzystniejsza niż realizowana w formie tradycyjnej".
Ponadto rada upoważniła wójta do zawarcia w 2013 r. umowy z wykonawcą wymienionego wyżej opracowania z terminem płatności w roku 2014. Zobowiązała także wójta do uwzględnienia tego wydatku w projekcie ustawy budżetowej na 2014 r. oraz zobowiązała się do jego uchwalenia.
- Zawarte w uchwale rady upoważnienia dla organu wykonawczego gminy odnoszą się do zadania pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli "przedsięwzięcia wieloletniego" w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - mówi Ryszard Zajączkowski, przewodniczący Kolegium RIO. - Dlatego w ocenie Kolegium RIO zarówno to zadanie, jak i upoważnienie wójta do zaciągania związanych z tym zadaniem zobowiązań powinny były znaleźć miejsce w uchwalonej przez radę gminy Świdnica Wieloletniej Prognozie Finansowej - dodaje.
To właśnie w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej rada gminy może udzielić wójtowi gminy stosownych upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu przedsięwzięć objętych tą prognozą. Jego udzielenie jest bowiem konsekwencją zaplanowania w wieloletniej prognozie finansowej limitów zobowiązań i limitów wydatków.
Tymczasem, w podstawie prawnej badanej uchwały rada wskazała przepisy ustawy o samorządzie gminnym (art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust. 1 pkt 15). - Przepisy te nie mogą stanowić podstawy do podjęcia przez radę gminy przedmiotowej uchwały - podkreśla Ryszard Zajączkowski. - Z chwilą wejścia w życie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jedyną formą, w której radzie gminy wolno zaplanować płatności wychodzące poza bieżący rok budżetowy oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu przedsięwzięć związanych z tymi wydatkami jest wieloletnia prognoza finansowa lub uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową gminy - wyjaśnia przewodniczący Kolegium RIO.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA