Postępowanie o udzielenie zamówienia ma charakter sformalizowany. Prowadzone jest według ściśle określonej procedury. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych (art. 17 ust. 2 p.z.p.). Zatem zasadniczo postępowanie o udzielenie zamówienia powinno być pozbawione wad, w szczególności takich, które mają lub mogą mieć istotny wpływ na jego wynik.

W praktyce jednak nierzadko zdarza się, że prowadzone postępowanie obarczone jest poważną wadą, której nie da się usunąć ze względu na etap postępowania. Przykładowo nie można po otwarciu ofert poprawić opisu przedmiotu zamówienia naruszającego zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców lub nawet nieodpowiadającego potrzebom zamawiającego. W takim przypadku celowym rozwiązaniem jest unieważnienie postępowania i udzielenie nowego, pozbawionego wad.