Obecna sytuacja rynkowa spowodowała, iż kontrakty publiczne jak nigdy dotąd potrzebują skutecznych i efektywnych klauzul waloryzacyjnych. Truizmem jest przy tym stwierdzenie, iż mowa tu najczęściej o zobowiązaniach znacznej wartości oraz doniosłości społecznej. Od 2021 r. obowiązuje normatywny konsensus co do ich stosowania przy realizacji zamówień na roboty budowalne i usługi o okresie obowiązywania dłuższym niż 12 miesięcy. Skutki pandemii Covid-19 oraz agresji Rosji przeciwko Ukrainie w wielu przypadkach uruchomiły także konieczność zastosowania klauzul przeglądowych oraz modyfikacji treści stosunku umownego z uwagi na zmiany okoliczności, których w normalnym toku działalności wykonawca ani zamawiający nie przewidywał.