Anna Szymańska

Klauzule waloryzacyjne i przeglądowe w przetargu publicznym

Od 10 listopada 2022 r. obowiązek stosowania klauzul waloryzacyjnych został znacznie rozszerzony, a w przypadku już wykonywanych umów ustawodawca potwierdził dopuszczalność rewizji wysokości wynagrodzenia oraz innych zobowiązań umownych z uwagi na istotną zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Zamówienia publiczne: środki ochrony prawnej od 2021 roku

Skargę na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej wnosi się do nowo utworzonego Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych w ciągu 14 dni od doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem prezesa Izby.

Wykluczenie z przetargu za nienależyte wykonanie wcześniejszej umowy

Od nowego roku, również realizacja uprawnień z tytułu rękojmi za wady, wykonanie zastępcze czy też odszkodowanie może uzasadnić wykluczenie z postępowania o zamówienie publiczne.

Jak pandemia zmieniła nasze wynagrodzenia?

Aż do 2020 r. w Polsce z roku na rok rosło przeciętne wynagrodzenie. Jednocześnie zmniejszała się stopa bezrobocia, a rynek pracodawcy stopniowo zmieniał się w rynek pracownika. Pandemia COVID-19 odwróciła ten trend. Pogorszyła się kondycja finansowa wielu firm, a to znacząco utrudniło realizację ewentualnych planów podwyżek wynagrodzeń.

Jak pandemia zmieniła nastroje przedsiębiorców?

W Polsce w 2019 r. nastroje przedsiębiorców prezentowały się raczej optymistycznie. Niestety teraz króluje pesymizm.

Pandemia wymusiła zmiany w modelach biznesu firm handlowych

Koronawirus to największe wyzwanie, z jakim przyszło się mierzyć branży handlowej w ciągu ostatnich lat.

Jak firmy mają zdobywać klientów w czasie pandemii?

Przedsiębiorcy dostosowując się do „nowych” warunków, często „na nowo” zaczynają budować relacje z klientami i oferować im „nową” wartość.

COVID-19 tworzy kolejne bariery funkcjonowania przedsiębiorstw

Nagle wiele reguł w grze biznesowej zmieniło się i nie ma jasnych prognoz gospodarczych. Planowanie i szacowanie ryzyka w firmach stało się znacząco trudniejsze.

Pracownicy – bariera czy szansa sektora MMSP w dobie pandemii?

Pandemia COVID-19 tylko uwypukliła nierozwiązywane przez lata problemy dotyczące elastycznych form zatrudnienia, samozatrudnienia czy pracy dorywczej na tzw. umowach śmieciowych.

Gdzie oczekiwać największych zmian w działaniu MŚP

Pandemia oznacza dla sektora małych i średnich firm sporo zmian i to w wielu aspektach działania choćby w kwestiach bezpieczeństwa i komunikacji z klientami.