Prace nad tymi rozwiązaniami trwały tak długo, gdyż dotykają one szeregu kwestii prawnych w tym spadkowych i podatkowych.

Nowa fundacja

Fundacja rodzinna to osoba prawna (podobna do innych fundacji) tworzona w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów (zwykle członków rodziny fundatora) oraz spełniania świadczeń na ich rzecz zgodnie z określonym przez fundatora celami fundacji.

Mogą to być świadczenia na koszty utrzymania lub kształcenia beneficjenta, a w przypadku gdy jest nim organizacja pozarządowa - na wsparcie działalność pożytku publicznego.

Fundatorem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży oświadczenie o ustanowieniu fundacji w akcie założycielskim albo w testamencie sporządzonych w formie notarialnej. Fundator wnosi do fundacji mienie na fundusz założycielskiego o wartości określonej w statucie nie niższej niż 100 tys. zł. W pierwszej kolejności fundacja rodzinna wypłaca środki osobom, wobec których fundatora obciąża obowiązek alimentacyjny, a w przypadku braku możliwości wypłat dla beneficjentów w pełnej wysokości, zarząd dokonywać ma ich miarkowania, aby nie pokrzywdzić żadnego z nich. Wtedy termin wypłat pozostałej ulegać ma zawieszeniu do czasu poprawy sytuacji finansowej fundacji. Gdyby któremu beneficjentowi wypłacono świadczenie wbrew przepisom lub postanowieniom statutu będzie on zobowiązany do jego zwrotu, za co odpowiadać maja także członkowie zarządu fundacji, którzy do tego dopuścili.

Spadki podatki

Fundacja rodzinna będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą ale tylko w zakresie wskazanym w ustawie, która przewiduje też zasady jej opodatkowania, przewidując w tym zakresie ulgi. Chodzi o zwolnienie podmiotowe z CIT dla fundacji rodzinnej, a opodatkowanie wyłącznie wypłat dla beneficjentów – 15 proc. dla najbliższej rodziny fundatora.

Ustanawia tez pewne odstępstwa od ogólnych zasad rozliczeń spadkowych, a dokładnie zachowku, który jak wiadomo chronić ma najbliższych zmarłego przez pozbawieniem ich udziału w dziedziczeniu.

Ustawa ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Etap: skierowana do Senatu

Komentarz
Tomasz Budziak, wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

Fundacja rodzinna znacząco poszerza wachlarz narzędzi sukcesji w biznesie rodzinnym i ułatwia konsolidację zarządzania interesami rodziny przez pokolenia. Spaja rodzinę wokół wspólnego majątku i spraw. Dzięki temu potencjalne problemy rodzinne są separowane od biznesu. Przestrzegam jednak przed wykorzystaniem fundacji rodzinnej jedynie jako korzyści podatkowej – nie jest ona duża. Szkoda też, że dla ponad 7000 podatników CIT E będzie ona niedostępna.

 Uważam, że nastąpi dość szybkie przekształcenie często amorficznych struktur biznesów pierwszego pokolenia w quasi korporacje lub konglomeraty, opierające swój sukces nie tylko na talencie, szczęściu i obrotności założyciela, ale na zdolności kolejnego pokolenia do współpracy, budowania struktur i konsolidacji. To wejście na wyższy poziom zarządzania i rozwoju, który jest niezbędny dla skutecznej konkurencji przez pokolenia.