fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Oczyszczalnia ścieków w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

123RF
W Mławie otwarto nową oczyszczalnię ścieków wybudowaną w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Po trzech latach prac projektowych i budowlanych rozpoczęto etap jej eksploatacji, który zgodnie z umową trwać będzie przez kolejnych 30 lat, czyli do 2049 roku.

Umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie projektu pn. „Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Mławie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego" podpisano w 2016 r. na okres 33 lat. Ze wskazanego okresu wyodrębnić należy dwa przedziały czasowe. Przez pierwsze trzy lata partner prywatny zobowiązany był do prowadzenia starej oczyszczalni ścieków oraz jednoczesnego dokonywania prac związanych z zaprojektowaniem, zbudowaniem i sfinansowaniem nowej oczyszczalni. Natomiast przez kolejne 30 lat partner prywatny odpowiadać będzie za jej eksploatację.

Czytaj też:

Podział ryzyk

W ramach projektu partner prywatny przejął na siebie dwa główne ryzyka: ryzyko budowy oraz ryzyko dostępności. Ryzyko popytu partner prywatny dzieli z podmiotem publicznym, w szczególności w zakresie gwarancji ilości przez okres 20–25 lat ze wskazanym w umowie progiem tolerancji. Wynagrodzenie partnera prywatnego za wykonywane prace wypłacane będzie za 1 m3 ścieków wpływających do oczyszczalni.

W zawartej umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym przewidziano również mechanizm waloryzacji wynagrodzenia partnera prywatnego uwzględniający w szczególności inflację oraz zmiany cen energii. Oznacza to, że ewentualny wzrost wynagrodzenia partnera prywatnego nastąpi na zasadach wskazanych w podpisanej umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, a nie w sposób arbitralny, co pozwoli podmiotowi publicznemu na dokonanie chociażby wstępnych prognoz – kalkulacji o charakterze wstępnym co do wzrostu wysokości wynagrodzenia partnera prywatnego.

Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że sektor wodno-kanalizacyjny jest jednym z sektorów, w których najczęściej wykorzystuje się formułę partnerstwa publiczno-prywatnego („Analiza rynku ppp za okres od 2009 r. do 31 grudnia 2018 r." zamieszczona na stronie www.ppp.gov.pl). Do 31 grudnia 2018 r. w sektorze wodno-kanalizacyjnym wszczęto w sumie 32 postępowania. Jest to czwarty sektor (na 15), w którym najczęściej korzysta się ze współpracy podmiotów publicznych z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Częściej niż w sektorze wodno-kanalizacyjnym wszczyna się postępowania na wybór partnera prywatnego jedynie w sektorach takich jak:

- sektor sportu i turystyki –143 wszczęte postępowania (najwięcej wśród wszystkich sektorów);

- sektor infrastruktury transportowej – 84 wszczęte postępowania;

- sektor efektywności energetycznej – 50 wszczętych postępowań.

Przykładowo, w 2018 r. zawarto trzy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w sektorze wodno-kanalizacyjnym w następujących jednostkach samorządu terytorialnego: w gminie Ozorków (woj. łódzkie), w gminie Lichnowy (woj. pomorskie) oraz w gminie Kiszkowo (woj. wielkopolskie). Wszystkie trzy umowy przewidywały, że wynagrodzenie na rzecz partnera prywatnego będzie pochodziło z opłat od użytkowników infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, wybudowanej w ramach projektu partnerstwa publiczno-prywatnego. Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że jest to najczęściej stosowany model wynagradzania w tego typu projektach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Atrakcyjna inwestycja

W ocenie ekspertów projekty partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze wodno-kanalizacyjnym stanowią atrakcyjną formę realizacji przedsięwzięcia dla partnerów prywatnych. Uwagę należy zwrócić chociażby na stabilność popytu w tego rodzaju projektach. Zbiorowe zaopatrzanie w wodę czy odprowadzanie ścieków następuje dla względnie stałej grupy użytkowników i nie zależy od zmian cyklu koniunkturalnego.

Biorąc pod uwagę (jak wskazano wyżej), że najczęściej wynagrodzenie partnera prywatnego w tego typu projektach pochodzi od użytkowników wybudowanej infrastruktury, element stabilności jest istotnym czynnikiem. Pozwala bowiem na określenie przez partnera prywatnego poziomu przychodów w sposób stosunkowo przewidywalny. W tego typu projektach następuje także optymalizacja kosztów inwestycji i eksploatacji będąca efektem rozwiązań zastosowanych przez partnera prywatnego, który często korzysta z urządzeń i technologii droższych, jednak trwalszych i tańszych w eksploatacji. W perspektywie długoterminowej, pozwala to świadczyć usługi przez partnera prywatnego na wyższym poziomie i za niższą cenę.

Bez względu jednak na sektor, bardzo ważne dla każdego przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego jest odpowiednie zaplanowanie, przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego.

W związku z tym, w pierwszej kolejności podmiot publiczny powinien przygotować wstępny zarys przedsięwzięcia, w szczególności jego zakres. Następnie natomiast przeprowadzić ocenę efektywności (art. 3a ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym; tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1834 ze zm.), która ma za zadanie odpowiedzieć podmiotowi publicznemu na pytanie, czy model partnerstwa publiczno-prywatnego jest najkorzystniejszy dla realizacji planowanego przedsięwzięcia. Przeprowadzenie oceny efektywności jest obowiązkiem ustawowym oraz punktem wyjścia do realizacji każdego przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym również w sektorze wodno-kanalizacyjnym.

Tomasz Korczyński adwokat, Managing Counsel współkierujacy parktyką PPP w warszawskim biurze Dentons

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA