Tomasz Korczyński

Waloryzacja w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym

Doświadczenia ostatnich trzech lat nauczyły nas przykładać większą wagę do tego, co nieprzewidywalne. Należy więc zadbać, aby umowa o PPP zawierała możliwości reakcji na niezależne od stron okoliczności zewnętrzne.

Koronawirus: partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze ochrony zdrowia

Obecna sytuacja związana ze stanem zagrożenia epidemiologicznego w Polsce oraz światowy kryzys związany z pandemią COVID-19 skłania do refleksji nad możliwościami rozwoju krajowej służby zdrowia. Jedną z obiecujących możliwości jest realizacja projektów w trybie szeroko rozumianego partnerstwa publiczno-prywatnego.

Parkingi w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

W projektach parkingowych najczęściej stosowany jest model koncesyjny, w którym wynagrodzenie koncesjonariusza związane jest z prawem do eksploatacji infrastruktury i pochodzi, co do zasady, z opłat od użytkowników.

Partnerstwo publiczno-prywatne PPP a nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Wprowadzenie do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych zmian odnoszących się do specyfiki partnerstwa publiczno-prywatnego byłoby pożądanym krokiem dla dalszego rozwoju PPP.

Partnerstwo publiczno-prywatne w 2020 r.

Wraz z nadejściem roku 2020 po raz kolejny rozgorzała dyskusja – czy będzie to przełomowy rok dla PPP w Polsce? Dotychczasowa aktywność na tym polu nie daje podstaw do przesadnego optymizmu.

PPP: analiza rynku przed wszczęciem postępowania na wybór partnera prywatnego

Prawidłowe przygotowanie postępowania na wybór partnera prywatnego nie gwarantuje wprost sukcesu. Konieczne jest ustrukturyzowanie przedsięwzięcia w taki sposób, aby było atrakcyjne dla partnerów prywatnych oraz instytucji finansujących.

PPP – dlaczego dialog konkurencyjny?

Udzielanie wielowątkowych i skomplikowanych zamówień niejednokrotnie wymaga odejścia od podstawowych trybów udzielania zamówień publicznych. W takich przypadkach, rozwiązaniem wartym rozważenia może być dialog konkurencyjny, powszechnie wykorzystywany przy realizacji projektów PPP.

Ocena efektywności projektu PPP

Podmioty publiczne, które zamierzają skorzystać z formuły partnerstwa publiczno-prywatnego do realizacji planowanych przedsięwzięć, w pierwszej kolejności muszą się zmierzyć z wykonaniem oceny efektywności. Pomoże ona podjąć im decyzję: czy realizacja projektu PPP jest zasadna, czy też korzystniejsza będzie inna formuła.

Dobry czas na partnerstwo publiczno-prywatne w samorządach

Dla wielu samorządów partnerstwo publiczno-prywatne jest nie tylko nowatorską formą realizacji przedsięwzięć. Zdarza się, że zaangażowanie kapitału partnerów prywatnych stanowi jedyną możliwość zrealizowania określonego zamierzenia inwestycyjnego.

Czynnik społeczny w projektach PPP

Inwestycje realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego wymagają ścisłej współpracy nie tylko podmiotu publicznego z partnerem prywatnym, ale także z podmiotami, na które projekt oddziałuje w sposób bezpośredni lub pośredni. Kooperacja z lokalną społecznością oraz przedstawicielami organów stanowiących ma zasadnicze znaczenie dla jego powodzenia.