fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Czy pracownik musi poinformować pracodawcę, że został radnym

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Pracownik zatrudniony w jednym z ministerstw na stanowisku nienależącym do służby cywilnej został radnym. Czy musi o tym fakcie informować pracodawcę?

Mimo, że żaden przepis nie nakłada wprost na pracownika obowiązku poinformowania pracodawcy o fakcie wyboru na radnego, (choć może to wynikać np. z regulaminu pracy) wydaje się, że pracownik powinien taką informacje pracodawcy dostarczyć. Jak uznał, bowiem SN w wyroku z 13 czerwca 2007 r. (II PK 329/06, OSNAPiUS 2008 nr 15-16, poz. 216, str. 632) niewątpliwie udzielenie pracodawcy przez pracownika takiej informacji leży w jego interesie, w celu uchronienia się przed ewentualnym rozwiązaniem stosunku pracy. Przede wszystkim jednak należy zważyć, że z art. 354 kodeksu cywilnego (poprzez art. 300 kodeksu pracy) wynika obowiązek współdziałania stron stosunku zobowiązaniowego (także stosunku pracy) przy wykonaniu zobowiązania w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a także ustalonym zwyczajom. W taki sposób swoje zobowiązanie powinien wykonywać pracownik, który jest też obowiązany dbać o dobro zakładu pracy oraz przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego (art. 100 § 2 pkt 4 i 6 kp).

Wynika z tego, że pracownik powinien zachowywać się lojalnie wobec pracodawcy, co wymaga, aby informował go o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na ukształtowanie jego obowiązków. Zachowanie pracownika polegające na zatajeniu przed pracodawcą (zmierzające do tego) istotnych informacji, które mają wpływ na powstanie szczególnych uprawnień ochronnych przed rozwiązaniem stosunku pracy, a następnie wyczekiwanie, że pracodawca we własnym zakresie ustali tę okoliczność, jest naganne. Narusza ono zasadę lojalności pracownika wobec pracodawcy, a przez to także wskazane przepisy ustalające obowiązki pracownicze.

Warto też zauważyć, że bez poinformowania pracodawcy o wyborze na radnego, pracownik nie będzie też mógł korzystać z przysługujących mu zwolnień od pracy w celu uczestnictwa w pracach organów gminy. Aby go zwolnić pracodawca musi, zatem wiedzieć zarówno o jego wyborze na radnego jak i o terminie sesji rady gminy, w której uczestniczyć ma jego pracownik.

W piśmiennictwie podkreśla się, że w związku z tym, że przepisy nie określają, w jaki sposób radny gminy ma udowodnić pracodawcy, że w określonym czasie będzie przebywać na sesji rady gminy należy przyjąć, że jakiekolwiek wykazanie, iż w określonym terminie odbywa się posiedzenie organu stanowiącego, którego radny jest członkiem, będzie wystarczające. W szczególności może to być przedłożenie pracodawcy zawiadomienia o sesji wraz z porządkiem obrad, jakie radny otrzymuje od przewodniczącego (por. A. Wierzbicka Ustawa o samorządzie gminnym komentarz – lex on line).

podstawa prawna: Art. 25 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA