fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Koszty podatkowe: Nowe przepisy, ale limit płatności gotówkowych ten sam

123RF
W dalszym ciągu podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonywanych (chociażby częściowo) gotówką, jeśli jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty.

30 kwietnia 2018 r. w związku z wprowadzeniem tzw. Konstytucji biznesu uchylona została m.in. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Efektem są także zmiany dostosowujące w podatkach dochodowych, w tym w zakresie wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów płatności gotówkowych dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami, gdy wartość transakcji przekracza15 000 zł.

Przed i po zmianie

Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w:

- art. 22 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (art. 15d ust. 1 ustawy o CIT i art. 22p ust. 1 ustawy o PIT, w brzmienia obowiązującym przed 30 kwietnia 2018 r.),

- art. 19 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (art. 15d ust. 1 ustawy o CIT i art. 22p ust. 1 ustawy o PIT, w brzmienia obowiązującym od 30 kwietnia 2018 r.)

Konsekwencje naruszenia zasady

Od 30 kwietnia br., stosownie do art. 15d ust. 2 ustawy o CIT i art. 22p ust. 2 ustawy o PIT, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy – Prawo przedsiębiorców (przed zmianą: art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy:

1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo

2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody.

Muszą to zrobić w miesiącu, w którym miała miejsce płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Merytorycznie tak samo

Zmiana przepisów art. 15d ust. 1 i 2 ustawy o CIT i art. 22p ust. 1 i 2 ustawy o PIT jest spowodowana uchyleniem od 30 kwietnia 2018 r. ustawy o swobodzie działalności i wejściem w życie Prawa przedsiębiorców. Ma ona jedynie charakter techniczny (dostosowujący) i nie powoduje zmian merytorycznych, gdyż art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i art. 19 Prawa przedsiębiorców regulują te kwestie analogicznie (pomimo pewnej zmiany redakcyjnej). W dalszym ciągu podatnicy nie mogą więc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonywanych (chociażby częściowo) gotówką, jeśli jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty.

Przepisy ustawy wprowadzającej Prawo przedsiębiorców nie zmieniły treści art. 15d ust. 3 ustawy o CIT oraz art. 22p ust. 3 ustawy o PIT i przewidują odpowiednie stosowanie art. 15d ust. 1 i 2 ustawy o CIT oraz art. 22p ust. 1 i 2 ustawy o PIT, w przypadku:

a) nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych (dot. CIT i PIT),

b) dokonania płatności:

a) po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej (dot. PIT),

b) po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną, która jest określona w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (dot. PIT) albo w ustawie z 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (dot. CIT i PIT)

– z tym że zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów następuje za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności, albo za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania.

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 15d ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2343 ze zm.)

podstawa prawna: art. 22p ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 200 ze zm.

podstawa prawna: art. 1 i art. 192 ustawy z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (DzU z 2018 r., poz. 650)

podstawa prawna: art. 19 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (DzU z 2018 r., poz. 646)

Gotówkowe transakcje między przedsiębiorstwami z limitem

Od 30 kwietnia br. stosownie do art. 19 Prawa przedsiębiorców, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA