fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Niełatwo zmienić las na działkę do zabudowy - wyrok WSA

Fotolia
Przepisy spowodowały, że budowa domu na działce uznanej za leśną okazała się niemożliwa.

Zgodnie z ustawą z 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych za las uważa się grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną oraz runem leśnym.

Posesja Edwarda B. (dane zmienione) liczy zaledwie 1357 mkw. i została zadrzewiona w latach 50. ubiegłego wieku. W jej sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, co pozwala przypuszczać, iż poprzednio była działką budowlaną. Jej właściciel wielokrotnie występował więc do gminy o podjęcie działań zmierzających do zmiany przeznaczenia terenu i wybudowania budynku mieszkalnego. Nie przyniosło to jednak efektu.

Kontynuując starania, Edward B. wystąpił w ubiegłym roku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Odmówiono mu, z uzasadnieniem, że ponieważ działka stanowi las klasy V – co potwierdza informacja z rejestru gruntów – musi uzyskać zgodę na zmianę jej przeznaczenia. Teren nie został także objęty zgodą na zmianę przeznaczenia przy sporządzaniu poprzednio obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu utrzymało decyzję w mocy, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę Edwarda B. na tę decyzję.

WSA przypomniał, że zgodnie z art. 7 ust. 1–2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych przeznaczenie państwowych gruntów leśnych na cele nieleśne wymaga zgody ministra ochrony środowiska, a pozostałych gruntów leśnych – zgody marszałka województwa, wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej. Jednak sama pozytywna opinia marszałka województwa nie wystarczy. Potrzebna jest jeszcze zgoda na zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na cele nieleśne, udzielona przy sporządzaniu planów miejscowych. Dopiero plan miejscowy modyfikuje dotychczasowe przeznaczenie terenu. – Wydanie decyzji o warunkach zabudowy możliwe jest jedynie w przypadku łącznego spełnienia obu warunków – podkreślił sąd. Wymóg ten nie został jednak spełniony w planach obowiązujących poprzednio, a planu aktualnego nie ma. Niezachowanie choćby jednej z tych przesłanek obliguje organ administracji do negatywnego załatwienia wniosku o ustalenie warunków zabudowy – stwierdził sąd i oddalił skargę.

sygnatura akt: II SA/Po 787/16

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA