fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nauczyciele

Nowy rok szkolny 2018/2019: reformę najmocniej odczują nauczyciele

Adobe Stock
Awans zawodowy potrwa dłużej, jednolite pensum, nowy system ocen pedagogów - to najważniejsze zmiany.

Rok szkolny 2018/2019 to także drugi rok wprowadzania zmian w systemie edukacji. W likwidowanych gimnazjach pozostanie ostatni rocznik. Szkoła podstawowa ponownie będzie liczyła osiem klas. Wdrażana będzie także nowa podstawa programowa w klasach II, V i VII.

W szkolnych ławach 3 września zasiądzie 4,5 mln uczniów w blisko 24 tys. szkół. W podstawówkach będzie się uczyć ponad 3 mln dzieci, w tym w I klasie około 361 tys. W szkołach średnich – ponad milion osób. Z kolei w szkołach branżowych – 113 tys. uczniów. Do klasy III gimnazjum ma uczęszczać ok. 355 tys. uczniów. W szkołach policealnych nowy rok szkolny rozpocznie ok. 226 tys. słuchaczy, a w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 146 tys.

Poniedziałek to także pierwszy dzień zajęć dla ponad 1,4 mln przedszkolaków w ok. 22 tys. placówek.

Co się zmieni?

Etat zamiast umowy-zlecenia. Od 1 września zarówno w szkołach publicznych, jak i niepublicznych nauczyciele mają być zatrudniani wyłącznie na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą – Kodeks pracy. Przepis ten będzie miał zastosowanie do zatrudniania na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne (w tym osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć). Podstawa prawna: art. 10a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (DzU z 1982 r. nr 3, poz. 19) dodany ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

Dłuższa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli. Staż na stopień nauczyciela kontraktowego potrwa rok i dziewięć miesięcy. Rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego stanie się możliwe po przepracowaniu w szkole co najmniej trzech lat (dotychczas dwa lata) od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. Rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego będzie możliwe po przepracowaniu w szkole co najmniej czterech lat (dotychczas rok) od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Nauczyciel będzie mógł się ubiegać o wyższy stopień awansu, jeżeli otrzyma co najmniej dobrą ocenę pracy. Ministerstwo Edukacji Narodowej policzyło, że najlepsi nauczyciele mogą mieć skrócony okres awansu do ośmiu lat. W normalnym trybie osiągnięcie stopnia nauczyciela dyplomowanego zajmie 15 lat. Podstawa prawna: art. 9a–9h Karty nauczyciela.

Nowy system oceniania. Rusza także nowy system oceny pracy nauczycieli. Jego praca będzie obligatoryjnie weryfikowana co pięć lat. Po upływie trzyletniego okresu nauczyciel dyplomowany może wystąpić do dyrektora o dokonanie oceny pracy na swój wniosek. Przewidziane są nowe zasady oceny nauczycieli. Dyrektorzy szkół mają opracować wskaźniki oceniania dostosowane do specyfiki poszczególnych placówek. Podstawa prawna: art. 6a Karty nauczyciela.

Jednolite pensum. Od 1 września 2018 r. pensum logopedów, psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych wyniesie nie więcej niż 22 godziny, a tzw. nauczycieli wspomagających 20 godzin. Podstawa prawna: art. 42 pkt 6a Karty nauczyciela.

E-legitymacje. Od 1 września szkoły mogą wydawać uczniom legitymacje szkolne także w postaci plastikowej karty. Znajdą się na niej, poza informacjami o uczniu i szkole, także informacje dotyczące np. przejazdu środkami komunikacji miejskiej. O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji szkolnej zadecyduje dyrektor szkoły za zgodą rodziców lub pełnoletnich uczniów. Resort zapowiada, że pracuje obecnie nad mobilną wersją legitymacji szkolnej. Podstawa prawna: rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (DzU z 18 maja 2018 r., poz. 939).

Zatrudnienie młodocianych. Od 1 września z 16 do 15 lat obniża się dolną granicę wieku, od której młodociany może podjąć zatrudnienie

Dzieje się tak za sprawą nowelizacji kodeksu pracy sprzed dziewięciu lat. Teraz, gdy te przepisy wchodzą w życie, mogą spowodować zamieszanie zarówno w oświacie, jak i u przedsiębiorców czy rzemieślników przyuczających młodocianych do zawodu. Okazuje się, że rozporządzenie z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac nie przewiduje obniżenia wieku młodocianych pracowników. Podstawa prawna: nowela kodeksu pracy z 19 marca 2009 r. (DzU z 2009 r. nr 56, poz. 458).

Lekcje doradztwa zawodowego. Zgodnie z wchodzącym w życie rozporządzeniem zajęcia z doradztwa zawodowego mają być prowadzone na wszystkich etapach edukacji, począwszy od przedszkola. W przepisach wyszczególniono m.in.: preorientację zawodową, orientację zawodową, zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, zajęcia z wychowawcą oraz działania określone w wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego (WSDZ). Mogą to być np. indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, indywidualne lub grupowe wizyty u pracodawców, w centrach kształcenia praktycznego, a także w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe służące poznaniu środowiska pracy w wybranych zawodach. Podstawa prawna: rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie doradztwa zawodowego.

Szersze kompetencje rad rodziców. W znowelizowanym prawie oświatowym zwiększony został wpływ przedstawicieli rodziców na funkcjonowanie placówki. Między innymi rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwali program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki edukacyjnej. Rada opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, projekt planu finansowego składanego przez dyrektora oraz uchwały dotyczące prowadzenia eksperymentów pedagogicznych w szkole.

Dostęp do wody pitnej i przyjaźniejszy plan lekcji. Do 7 września potrwają konsultacje społeczne projektu rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Zakłada ono m.in., że każda szkoła ma zapewnić uczniom dostęp do wody pitnej, a wyjście ucznia ze szkoły ma być rejestrowane. W projekcie znalazł się zapis, że przerwy nie mogą trwać krócej niż pięć minut, a przedmioty wymagające wysiłku umysłowego nie mogą się odbywać po szóstej lekcji. Rozporządzenie ma wejść w życie w ciągu 14 dni od podpisania.

—współpraca: mrz

Kalendarium

3 września 2018 r.

- rozpoczęcie roku szkolnego

1 października 2018 r.

- ogólnopolskie ważenie tornistrów szkolnych

23–31 grudnia 2018 r.

- zimowa przerwa świąteczna

14–27 stycznia 2019 r.

- ferie zimowe w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim

21 stycznia – 3 lutego 2019 r.

- ferie w województwie podlaskim i warmińsko- -mazurskim

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

- ferie w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, opolskim, zachodniopomorskim

11–24 lutego 2019 r.

- ferie w województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim

10–12 kwietnia 2019 r.

- egzamin gimnazjalny

15–17 kwietnia 2019 r.

- egzamin ósmoklasisty

6 maja 2019 r.

- początek egzaminów maturalnych

18–23 kwietnia 2019 r.

- przerwa wiosenna

21 czerwca 2019 r.

- zakończenie roku szkolnego

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA