fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dofinansowanie dla firm, które stworzą w siedzibie przestrzeń służącą doskonaleniu produktów

123RF
Od 200 tys. zł do nawet 10 mln zł dofinansowania mogą zdobyć przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na stworzenie u siebie przestrzeni służącej doskonaleniu produktów i usług.

Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, czy to regionalnej, czy też krajowej nieodzownie wiąże się ze zdolnością do tworzenia, a następnie ciągłego doskonalenia towarów, usług, procesów oraz stosowanych technologii. A to wymaga prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych, czyli tego, co w różnych tekstach kryje się pod literami R i D (jeżeli piszący odwołuje się do terminologii angielskiej) lub B i R, jeżeli skróty mają nawiązywać do języka polskiego.

W potocznym rozumieniu badania i prace rozwojowe mogą wydawać się tożsame i kojarzyć właśnie z rozwijaniem nowych produktów lub usług. W momencie, gdy działania te mają być istotą przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków publicznych (np. środków unijnych) ich rozróżnienie jest jednak bardzo ważne. Wynika to z innego poziomu dofinansowania (tzw. intensywności wsparcia) dla części prac, którą można zakwalifikować do badań przemysłowych (rozumiane raczej jako tworzenie czegoś zupełnie nowego, zdobywanie nowej wiedzy, odkrywanie) i innego dla tej, którą da się przypisać do prac rozwojowych (raczej pogłębianie dostępnej już wiedzy, jej wykorzystywanie w inny, nowatorski sposób, zwiększanie użyteczności, efektywności urządzeń lub procesów itp.).

Dlatego to rozróżnienie i jego przestrzeganie w projektach badawczych i rozwojowych jest ważne. Jednak, aby firma mogła je przeprowadzać musi wykorzystać czyjąś infrastrukturę, zlecając na przykład wykonanie takich działań zewnętrznym podmiotom (instytutom naukowym, badawczym, wyspecjalizowanym w prowadzeniu badań przedsiębiorcom) lub stworzyć własne laboratorium.

Agenda badawcza

Co istotne, jeżeli przedsiębiorca będzie potrafił wykazać, że ma plan prowadzenia badań, czyli posiada wizję rozwoju oferowanych przez siebie produktów (towarów, usług, technologii), na stworzenie (doposażenie) takiego zaplecza badawczego da się uzyskać dofinansowanie. Firma powinna tylko dysponować wspomnianą agendą badawczą, aby jasno wykazać, w jaki sposób zamierza wykorzystać zakupiony sprzęt. Przykładem realizowanego aktualnie instrumentu wsparcia dla takich właśnie projektów jest działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw" (rodzaj projektów: „Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego") programu województwa mazowieckiego.

Ogłoszony konkurs przewiduje, że przedsiębiorcy (zarówno ci z sektora MSP, jak i duzi) będą mogli składać wnioski o dofinansowanie do piątego grudnia. Wsparcie obejmować będzie:

? inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług;

? stworzenie i rozwój w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów B+R.

W praktyce oznacza to możliwość otrzymania dofinansowania m.in. na:

? nabycie, wytworzenie lub przeprowadzenie modernizacji środków trwałych przeznaczonych do prowadzenia prac B+R wraz z kosztem dostawy, instalacji i uruchomienia (wydatki na takie działania muszą pochłonąć minimalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia),

? nabycie wartości niematerialnych i prawnych (kwalifikowane są koszty wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych, tj. wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp.),

? przeprowadzenie adaptacji pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów B+R oraz montaż w nich aparatury i sprzętu służących prowadzeniu prac B+R a nabytych w okresie realizacji projektu,

? pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń służących tworzeniu lub rozwojowi w przedsiębiorstwach działów B+R,

? przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu, w tym opracowanie agendy badawczej (koszty przygotowawcze, w tym koszty przygotowania agendy badawczej nie mogą przekroczyć kwoty 10 tys. zł.),

? uzyskanie certyfikatów istotnych z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności infrastruktury B+R,

? koszty sprzętu laboratoryjnego (jeżeli zakupy są niezaliczane do kategorii środków trwałych),

? zakup odpowiedniej wiedzy technicznej oraz doradztwa niemającego charakteru ciągłego i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu (maksymalnie do 25 tys. zł).

Jednostka wdrażania

Ponieważ przedsięwzięcia zgłaszane przez firmy będą współfinansowane ze środków regionalnego programu województwa mazowieckiego, to warunkiem ich pozyskania jest realizacja projektu właśnie na obszarze tego województwa. Stąd także wymóg przyszłego rozwijania produktów w duchu inteligentnych specjalizacji wybranych dla Mazowsza (ważne w momencie tworzenia obowiązkowej agendy badawczej).

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin naboru wniosków, kryteria wyboru projektów, wzory dokumentów można znaleźć na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Z dalszym planem działań

Agenda badawcza musi obejmować plan wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej sfinansowanej w ramach projektu. Natomiast same prace B+R zaplanowane w ramach agendy badawczej muszą dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej oraz powinny przewidywać bezpośrednią realizację co najmniej jednego z celów badawczych określonych dla priorytetowych kierunków badań w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Agenda badawcza może obejmować okres realizacji projektu oraz obowiązkowo powinna obejmować okres jego trwałości. Plan prac badawczo-rozwojowych musi być spójny z opisem projektu i stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. ?

 

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA