fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Każda inwestycja może liczyć na wsparcie

Fotolia.com
Już nie trzeba planować przedsięwzięcia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, by otrzymać pomoc. Największe szanse na nią mają przedsiębiorcy ze słabiej rozwiniętych terenów – zauważa prawniczka.

Od 30 czerwca, gdy weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, wsparcie nie jest zależne od miejsca położenia inwestycji.

Zmiany w przepisach regulujących funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych zapowiadał w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy w 2017 roku ówczesny wicepremier Mateusz Morawiecki. Nowe zasady przyznawania przedsiębiorcom pomocy w postaci zwolnień z podatku dochodowego są lepiej dostosowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, dla których inwestowanie w specjalnych strefach ekonomicznych było znacznie utrudnione, z uwagi na to, że nie posiadały wystarczającego kapitału.

Czytaj także: Dotacje unijne: poprzez design do dotacji na inwestycje

Nowa ustawa to prawdziwa rewolucja. Wsparcie zarezerwowane dotychczas dla przedsiębiorców znajdujących się w specjalnych strefach może być udzielone na terenie całego kraju. Uzyskanie pomocy w miejscu prowadzenia działalności, bez konieczności inwestowania w odległym od siedziby przedsiębiorcy terenie objętym specjalną strefą, jest dla mniejszych firm wygodniejsze i tańsze. Pozwala też na wybór lokalizacji inwestycji w oparciu o argumenty ekonomiczne i logistyczne bez kierowania się położeniem strefy.

Dotychczas ze zwolnień korzystały korporacje i duże firmy produkcyjne, dla których wielkie przedsięwzięcia w różnych, oddalonych od siebie miejscach były możliwe do zrealizowania. Wszystkie funkcjonujące w ramach istniejących 14 specjalnych stref ekonomicznych będą kontynuowały działalność aż do 2026 roku, zgodnie z udzielonymi im zezwoleniami; nowe przepisy nie ingerują w treść ich uprawnień.

Pomoc państwa określona będzie w formie decyzji, wydawanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na wniosek przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie, do którego zostanie dołączony szczegółowy plan realizacji nowej inwestycji. W decyzji określone zostaną warunki, które musi spełnić przedsiębiorca, by móc korzystać ze zwolnienia podatkowego, w tym dotyczące zatrudnienia, terminu rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, a także kryteriów ilościowych i jakościowych, do których spełnienia zobowiązał się wnioskodawca. Pomoc będzie udzielana na okres od 10 do 15 lat.

Wnioski o wydanie decyzji o wsparciu będą mogli składać przedsiębiorcy z całego kraju, wykonujący działalność gospodarczą, która nie została wyłączona spod tej formy pomocy publicznej na mocy rozporządzenia Rady Ministrów.

Premiowane mają być inwestycje o charakterze innowacyjnym, wnioskodawcy będą otrzymywać punkty, m.in. za współpracę z ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz akademickimi, a także za wspieranie szkolnictwa zawodowego, w tym współpracę przy tworzeniu specjalnych klas. Kryteria oceny wniosków będę sformułowane tak, by mikro, mali i średni przedsiębiorcy mieli największe szanse na wsparcie, dodatkowo punktowane będzie też tworzenie atrakcyjnych warunków pracy, stabilnych i umożliwiających rozwój, np. poprzez zapewnienie szkoleń dla personelu,czy też dodatkowej opieki medycznej.

Kluczowym kryterium dla uzyskania decyzji o wsparciu jest lokalizacja inwestycji. Największe szanse na pomoc mają wnioskodawcy planujący nowe inwestycje na terenach słabiej rozwiniętych gospodarczo. Umiejscowienie przedsięwzięcia na terenie niektórych województw, np. warmińsko-mazurskiego będzie dodatkowe punktowane, podobnie jak wybór powiatu, na którego terenie znajduje się miasto średniej wielkości, tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Na uzyskanie decyzji i wymiar ewentualnej pomocy będzie miał wpływ wskaźnik stopy bezrobocia w powiecie, w którym ma być zlokalizowana inwestycja. Stopa bezrobocia będzie także brana pod uwagę przy określeniu minimalnych kwalifikowanych kosztów inwestycji, do których poniesienia będzie się musiał zobowiązać wnioskodawca. Pułap tych kosztów waha się w zależności od stopy bezrobocia w powiecie od 10 aż do 100 mln zł.

Zmiany należy ocenić pozytywnie. Nowe przepisy są bardziej elastyczne niż dotychczas obowiązujące. Możliwość uzyskania pomocy, która nie będzie ściśle związana z obszarem strefy ekonomicznej, wydaje się atrakcyjną zachętą do inwestowania, bez konieczności ponoszenia kosztów przeprowadzki do obszaru objętego zwolnieniami podatkowymi.

Autorka jest radcą prawnym w Kancelarii Konieczny Wierzbicki

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA