fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje unijne: poprzez design do dotacji na inwestycje

AdobeStock
Firma, która skorzysta z usług profesjonalnych projektantów i stworzy nowy projekt wzorniczy, będzie mogła starać się o dofinansowanie inwestycji służącej wprowadzeniu takiego nowego lub zmodernizowanego produktu na rynek.

Od trzeciego lipca mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli starać się o środki z nowego działania, jakie zostało dodane do programu „Inteligentny rozwój". Mówiąc dokładniej, chodzi o rozbudowę działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców" o poddziałanie 2.3.5 „Design dla przedsiębiorców". Pod tą nazwą kryje się oferta dla firm, które chciałyby zainwestować w rozwój nowych produktów poprzez zmiany we wzornictwie, a następnie te nowe lub unowocześnione towary wprowadzić do obrotu. Na obie te części, tj. projektową – wykonaną przez zewnętrznych ekspertów oraz wdrożeniową – związaną z przeprowadzeniem inwestycji, przedsiębiorca może otrzymać wsparcie finansowe. Pierwsze w postaci pomocy de minimis, drugie w ramach pomocy publicznej na realizację tzw. inwestycji początkowej.

Więcej szczegółów

Konstrukcja działania ma zachęcić przedsiębiorców do bardziej aktywnej współpracy z sektorem profesjonalnych projektantów i zwiększyć liczbę nowych i unowocześnionych produktów. Nowoczesne, ciekawe, przyciągające uwagę wzornictwo może być bowiem sposobem na ożywienie oferty firmy. Nie każdy przedsiębiorca będzie przecież twórcą przełomowych produktów lub technologii. Jednak niemal każdy może zmieniać wygląd swoich produktów, prezentować je w nowej odsłonie, odświeżać je, przyciągając w ten sposób nowych klientów (odbiorców).

I właśnie na wykonanie takiego projektu wzorniczego przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie. Ściślej, dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego, mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz nastąpi wprowadzenie go na rynek.

Na potrzeby opisywanego działania, profesjonalny proces projektowy to proces składający się co najmniej z następujących faz:

? diagnoza – przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy (ludzkiego, technicznego, infrastrukturalnego, finansowego) oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego (faza przeprowadzana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie),

? synteza i analiza – określenie strategii dalszych działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego, w tym opracowanie założeń do tzw. briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych,

? tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie – opracowanie projektów oraz prototypów nowego lub znacząco ulepszonego produktu i przeprowadzenie niezbędnych testów.

Jednak na tym pomoc się nie kończy. Jak już zostało zauważone, działanie stwarza możliwość przeprowadzenia części doradczej oraz inwestycyjnej. Dlatego dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej (zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 651/2014) niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Ponieważ inwestycja początkowa może przybierać różnorodne formy (np. budowy nowej firmy lub rozbudowy istniejących zakładów przez rozszerzenie produkcji o nowe towary bądź usługi), w tym wypadku chodzi o działania mające służyć dywersyfikacji prowadzonej działalności (stąd brak jest wymogu budowy lub rozbudowy firmy, ale za to istnieje konieczność wprowadzenia nowych lub zmodernizowanych produktów). W praktyce dofinansowanie może na przykład objąć zakup nowych maszyn lub urządzeń produkcyjnych, a także wartości niematerialnych i prawnych.

Dla kogo

Opisywany program wsparcia skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Jednak nie do wszystkich. Z uwagi na to, że podobny mechanizm pomocowy jest oferowany w programie „Polska wschodnia", z działania 2.3.5 programu „Inteligentny rozwój" nie mogą korzystać firmy mające siedzibę lub oddziały na terenie województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego (pięć regionów Polski wschodniej). Chodzi o przeciwdziałanie sytuacji, w której bardzo podobne projekty i wydatki byłyby finansowane z dwóch różnych programów, w tym wypadku wspomnianych programów „Polska wschodnia" oraz „Inteligentny rozwój".

Tylko dla przypomnienia należy zaznaczyć, że na sektor MSP składają się te firmy, w których zatrudnienie (wraz z kadrą kierowniczą, osobami zarządzającymi, ściśle współpracującymi – podnoszącymi potencjał firmy, w tym także niepracującymi na podstawie umowy o pracę) nie przekracza 249 osób. Jeżeli jest znacznie mniejsze, firma może uważać się za małą lub nawet mikro. O wyjściu z sektora MSP mogą także decydować czynniki finansowe. Jeżeli roczny obrót przekracza równowartość 50 mln euro a całkowity bilans roczny (suma aktywów) przekracza równowartość 43 mln euro – firma będzie dużym podmiotem. Wreszcie o wykluczeniu z sektora MSP mogą decydować powiązania i partnerstwa z innymi podmiotami. Na przykład dwie średnie firmy, które są od siebie zależne (przykładowo relacja spółka matka, spółka córka) mogą razem tworzyć duże przedsiębiorstwo i żadna z nich (choćby oddzielnie spełniała kryterium MSP) nie będzie mogła starać się o dofinansowanie.

Wydatki i granty

Jak już zostało podkreślone, dofinansowanie przyznawane jest pod postacią pomocy de minimis – współfinansuje wydatki na zakup usług doradczych (projektowych) oraz pomocy publicznej. W związku z tym do kosztów kwalifikowanych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty następujących usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi albo nowego projektu wzorniczego:

? przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego,

? stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego, w tym opracowanie założeń do tzw. briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych,

? opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Ponadto rozliczony może być także zakup usługi doradczej w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Z kolei do kosztów kwalifikowanych w zakresie inwestycji początkowej zalicza się koszty: nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności nieruchomości oraz nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

? będą wykorzystywane wyłącznie w zakładzie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,

? będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

? będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

? będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej trzy lata od dnia zakończenia jego realizacji.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85 proc. na zakup usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub nowego projektu wzorniczego – pomoc de minimis. Natomiast dla inwestycyjnej części projektu – intensywność ta ustalana jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Zatem zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz miejsca realizacji inwestycji.

>Kwota na dofinansowanie

Na dofinansowanie projektów zarezerwowano 70 mln zł, z czego dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego blisko 6,2 mln zł, a przeszło 63,8 mln zł dla firm z innych województw (spoza makroregionu Polski wschodniej). ?

>Nabór wniosków w rundach

Konkurs o dofinansowanie projektów, wpisujących się w cele działania 2.3.5, prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Zgodnie z regulaminem konkursu, nabór wniosków został podzielony na trzy rundy. Dlatego wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

? dla rundy I – nabór wniosków w terminie od 3 lipca do 31 sierpnia,

? dla rundy II - od 1 września do 30 września,

? dla rundy III - od 1 października do 31 października.

Terminy te jednak mogą ulec skróceniu, jeżeli wyczerpana zostanie dostępna kwota. ?

>Kryteria wyboru

Wnioski złożone w odpowiedzi na ogłoszony konkurs podlegają ocenie. Aby ostatecznie uzyskać środki unijne, spełnione muszą zostać kryteria odnoszące się do:

? kwalifikowalności wnioskodawcy w ramach działania (m.in. weryfikacja wielkości firmy – status MSP, miejsca prowadzenia działalności – czy w dopuszczalnych regionach),

? przedmiotu projektu w kontekście tego, czy nie dotyczy on rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia (rozporządzenia o pomocy de minimis i pomocy publicznej wymieniają rodzaje działalności, które nie mogą korzystać z dotacji)

? tego, czy projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi (niedyskryminacja, zrównoważony rozwój),

? zgodności planowanego przedsięwzięcia z zakresem i celem działania, przy czym cel projektu musi być uzasadniony i racjonalny,

? krajowych inteligentnych specjalizacji (projekt musi wpisywać się w jedną z takich specjalizacji. Są to obszary wybrane przez państwo jako szczególnie obiecujące dla długotrwałego rozwoju, mające potencjał wzrostu),

? wydatków kwalifikowanych pod kątem ich racjonalności i zasadności oraz zgodności z obowiązującymi limitami,

? wskaźników projektu (te muszą być obiektywnie weryfikowalne, powinny odzwierciedlać założone cele przedsięwzięcia oraz muszą być adekwatne do zakresu i charakterystyki projektu),

? tego, czy przedsiębiorca – wnioskodawca posiada potencjał do realizacji projektu,

? tego, czy projekt dotyczy formy inwestycji początkowej dopuszczalnej w ramach działania (dywersyfikacja produkcji)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA