fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Ważne zmiany nie tylko dla wspólników

123RF
Do umowy spółki z o.o. lub uchwały wspólników można wpisać wymogi, jakie powinni spełniać kandydaci na członków zarządu oraz określić tryb ich powoływania.

1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany do Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.). Pierwszą grupę zmian wprowadza ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Celem tych zmian jest ułatwienie działalności gospodarczej. Drugą grupę wprowadza ustawa z 16 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Ich celem jest zapewnienie spójności z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Nowe przepisy k.s.h. przewidują możliwość wpisania do umowy spółki z o.o. lub uchwały wspólników wymogów, jakie powinni spełniać kandydaci na członków zarządu oraz określenia trybu, w jakim będą powoływani. Jeśli zarząd powoływany jest przez radę nadzorczą, umowa lub uchwała mogą przewidywać konieczność przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w celu wyselekcjonowania kandydatów oraz określać jego zasady. Analogicznie zmiany wprowadzono dla spółek akcyjnych. Korespondują one z postanowieniami ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, która nakłada na podmioty uprawnione do wykonywania praw udziałowych Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, obowiązek podejmowania działań mających na celu określenie wymogów dla kandydatów do zarządu oraz trybu i powoływania jego członków.

Nowe przepisy przyczynią się do zwiększenia ochrony uprawnień wspólników mniejszościowych. Przesądzają, że wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą równolegle żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Istotne jest przyznanie uprawnienia do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólnikowi lub wspólnikom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Umowa spółki może przyznać to uprawnienie wspólnikom reprezentującym niższy udział w kapitale zakładowym. Pisemne żądanie należy złożyć zarządowi na trzy tygodnie przed planowanym terminem zgromadzenia. Zarząd jest zobowiązany do umieszczenia żądanych spraw w porządku obrad i powiadomienia wspólników.

Jeżeli zarząd nie zwoła nadzwyczajnego zgromadzenia ze wskazanym porządkiem obrad w terminie dwóch tygodni lub nie umieści w porządku obrad wskazanych spraw, to sąd może upoważnić wspólnika lub wspólników do zwołania zgromadzenia.

Wspólnik lub wspólnicy, na żądanie których zwołano nadzwyczajne zgromadzenie, zyskali uprawnienie do zwrócenia się do sądu o zwolnienie ich z obowiązku pokrycia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia, jeśli zgromadzenie podjęłoby uchwałę o obciążeniu ich tymi kosztami.

Nowością jest też obowiązek członków zarządu do ujawnienia na forum zarządu sprzeczności interesów spółki kapitałowej z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany. Obowiązek ten uzupełni istniejący wymóg powstrzymania się członka zarządu od udziału w rozstrzyganiu spraw, w których zachodzi taka sprzeczność interesów.

Przed nowelizacją k.s.h. nie określał terminu, w jakim spółka publiczna powinna wypłacać dywidendę. Wskazania były jedynie w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW", oraz „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect S.A.", których stosowanie nie jest obligatoryjne. Od 1 stycznia 2017 r. k.s.h. określa, że termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy od ustalonego dnia dywidendy. Precyzuje też zasady ustalania dnia dywidendy w spółce publicznej – wskazano na kiedy najwcześniej dzień dywidendy może zostać wyznaczony. Przyjęto, że jest to dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni od dnia powzięcia uchwały o ustaleniu dnia dywidendy. Zatem dzień dywidendy będzie przypadał nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Zmiana jest podyktowana specyfiką cyklu rozliczeniowego transakcji w obrocie zorganizowanym i ma na celu umożliwienie podejmowania świadomych decyzji dotyczących obrotu akcjami w okresie bliskim dnia dywidendy oraz umożliwienie GPW podjęcia określonych wymaganych prawem i regulaminem giełdy działań m.in. dokonania korekty kursu odniesienia.

K.s.h. wskazuje obligatoryjne elementy dokumentu akcji, których brak powoduje jego nieważność. Dotychczas jednym z takich elementów była pieczęć spółki. Ustawodawca uznał, że wymóg umieszczania pieczęci spółki na dokumencie akcji jest zbędny. Powszechny dostęp do pieczęci o dowolnej treści powoduje, że umieszczenie pieczęci spółki nie wpływa na zwiększenie jego wiarygodności i pewności obrotu. Nadal obligatoryjnym elementem pozostaje podpis zarządu, który jest wystarczającym potwierdzeniem autentyczności dokumentu.

Zmiany w zakresie zasad reprezentacji spółek kapitałowych wynikają ze zmian Kodeksu cywilnego (DzU z 2016, poz. 380, z późn zm.) w odniesieniu do prokury, polegających na przesądzeniu o możliwości ustanowienia przez przedsiębiorcę tzw. prokury łącznej niewłaściwej (tj. umocowania prokurenta, także albo wyłącznie, do dokonywania czynności wspólnie z członkiem zarządu lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej). Dopuszczalność ustanawiania prokury łącznej niewłaściwej budziła wiele kontrowersji, mimo to konstrukcja ta była powszechnie stosowana. Praktykę tę ucięła uchwała Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów z 30 stycznia 2015 r., sygn.. III CZP 34/14, w której stwierdził on, że niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu. Obecnie, dopuszczalność takiego uregulowania zasad reprezentacji w spółkach kapitałowych wynika wprost z przepisów k.c. Zmiana przepisów k.s.h. jest porządkowa i polega na wykreśleniu z art. 205 § 3 k.s.h. wskazania, że prokura może być jednoosobowa lub łączna, na rzecz ogólnego odwołania do prokury bez określania jej rodzaju.

Zmiany polegają też na wyposażeniu organu właścicielskiego w kompetencje do określenia w umowie spółki, statucie lub uchwale zasad postępowania w odniesieniu do rozporządzania składnikami aktywów trwałych przez spółkę, akceptowalnych dla wspólników lub akcjonariuszy. ?

—Marek Sawicki adwokat w DLA Piper, Karolina Kałucka prawnik w DLA Piper

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA