fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Administracja

Czy radny może głosować w swojej sprawie?

Fotorzepa, Sławomir Mielnik Sławomir Mielnik
- Pracodawca wystąpił do rady gminy o zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z zatrudnionym w urzędzie pracownikiem, który jest radnym. W jakiej formie taka decyzja powinna zostać podjęta?

Przepisy ustaw samorządowych nie rozstrzygają, w jakiej formie rada ma się wypowiedzieć w sprawie wyrażenia lub odmówienia zgody na rozwiązanie stosunku pracy. Przyjąć należy, że rozstrzygnięcia te przyjmują postać uchwały, podejmowanej na zasadach ogólnych, czyli np. zgodnie z art.14 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (por. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp z 22 września 2011 r. II SAB/Go 34/11). W myśl tego przepisu uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Powstaje pytanie czy radny gminy, którego dotyczy wniosek pracodawcy może brać udział w takim głosowaniu. Na ten temat wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w uzasadnieniu wyroku z 27 września 2007 r. (III SA/Po 605/07). W ocenie sądu wzięcie przez radnego udziału w głosowaniu rady związanym przedmiotowo czytaj także: z jego stosunkiem pracy i pośrednio z mandatem radnego stanowi naruszenie przepisu art. 25a ustawy o samorządzie gminnym. A przepis ten stanowi, że radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. A zdaniem sądu nie ulega wątpliwości, że uchwała rady miasta jest związana z interesem prawnym radnego, którego dotyczyła. Interes prawny, bowiem to interes wypływający zarówno z przepisów ustrojowych, przepisów prawa materialnego, jak i przepisów prawa procesowego.

Interes prawny może, zatem wypływać z przepisów prawa ustrojowego, do których należą przepisy ustawy o samorządzie gminnym regulujące prawo radnego do ochrony stosunku pracy (por. wyrok NSA z 10 września 2002 r., II SA/WR 1498/02). W rezultacie WSA w Poznaniu stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały podjętej z udziałem radnego, który nie powinien brać udziału w głosowaniu.

—Małgorzata Jankowska

podstawa prawna: Art.14, art. 25-25a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA