fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Administracja

Organ nadzoru ma 30 dni na stwierdzenie nieważności uchwały

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Termin na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego liczy się od dnia doręczenia uchwały wojewodzie albo regionalnej izbie obrachunkowej. Jeżeli ostatni dzień tego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, rozstrzygnięcie nadzorcze można wydać także następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

- Wójt przekazał uchwałę rady gminy wojewodzie, który ma wątpliwości co do jej zgodności z prawem. Czy wojewoda może przedłużyć termin na stwierdzenie nieważności tej uchwały, zawiadamiając o tym gminę i wyznaczając nowy, dodatkowy termin?

Nie.

Zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) wójt (burmistrz, prezydent miasta) przedkłada organowi nadzoru (wojewodzie albo regionalnej izbie obrachunkowej) uchwałę rady gminy w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia. Jeżeli uchwała jest sprzeczna z prawem, organ nadzoru orzeka o jej nieważności, w całości lub w części, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały (art. 91 ust. 1 u.s.g.). Po upływie tych 30 dni organ nadzoru nie może we własnym zakresie stwierdzić nieważności uchwały. W tym przypadku może tylko zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego (art. 93 ust. 1 u.s.g.).

W orzecznictwie podkreśla się, że termin z art. 91 ust. 1 u.s.g. jest terminem materialnoprawnym, który nie podlega przywróceniu ani przedłużeniu. Z upływem tego terminu kompetencja wojewody do stwierdzenia nieważności uchwały wygasa (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 12 kwietnia 2018 r., sygn. IV SA/Po 43/18, LEX nr 2479725). Wskazany wyżej termin 30 dni biegnie od dnia doręczenia wojewodzie uchwały rady gminy.

Przy liczeniu biegu tego terminu – jak wynika z orzecznictwa – ma zastosowanie art. 57 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący, że do terminu nie wlicza się dnia ustawowo wolnego od pracy lub soboty, jeżeli wypada on w ostatnim dniu terminu (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 czerwca 2017 r., sygn. I OSK 2727/16, LEX nr 2328572). Oznacza to, że w sytuacji, gdy koniec terminu na stwierdzenie nieważności uchwały przez organ nadzoru przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, rozstrzygnięcie nadzorcze można wydać jeszcze następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

W wyroku NSA z 19 lipca 2016 r. (sygn. II OSK 911/16, LEX nr 2102294) stwierdzono, że orzekanie przez organ nadzoru należy rozumieć w taki sam sposób jak wydanie decyzji administracyjnej, gdyż przez akt nadzoru kształtowana jest sytuacja prawna adresata tego aktu i podlega on sądowej weryfikacji pod względem zgodności z prawem, analogicznie jak decyzja. Zgodnie z tym wyrokiem, wojewoda orzeka w dniu, w którym bezspornie podpisał akt nadzoru i w zgodzie z datą widniejącą na dokumencie rozstrzygnięcia. Natomiast przy zaskarżaniu uchwały rady gminy na podstawie art. 93 ust. 1 u.s.g., organ nadzoru nie jest związany terminem do wniesienia skargi (por. np. wyrok WSA w Gliwicach z 19 stycznia 2018 r., sygn. II SA/Gl 1101/17, LEX nr 2435877). ?

—Anna Puszkarska, radca prawny

podstawa prawna: art. 90-94 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

podstawa prawna: art. 57 § 1 i 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA