Izba Notarialna w Krakowie odmówiła obywatelowi informacji  o wysokości wynagrodzenia wskazanego imiennie sędziego za prowadzenie zajęć dla aplikantów notarialnych. Uznał, że dane te nie stanowią informacji publicznej, nie wydał też decyzji administracyjnej o odmowie udzielenia informacji publicznej. Wnioskodawca wniósł skargę do sądu administracyjnego na bezczynność Izby Notarialnej.

Czytaj też:

Zarobki sędziego za szkolenie aplikantów notarialnych to nie informacja publiczna

Jawne zarobki adwokatów za szkolenie aplikantów - wyrok NSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę obywatela. Uznał, że wprawdzie wskazana informacja stanowi informację publiczną, ale nie powinna zostać uwzględniona z uwagi na ochronę prywatności sędziego. Sąd nie stwierdził tym samym bezczynności organu, choć ten  nie wydał decyzji.

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył w tej sprawie skargę kasacyjną do NSA. W jego ocenie WSA popełnił błąd - skoro  uznał, że informacja o wynagrodzeniu za prowadzenie zajęć na aplikacji notarialnej jest informacją publiczną, to powinien był stwierdzić bezczynność organu i przekazać Izbie Notarialnej sprawę do ponownego rozpatrzenia. Na tym etapie postępowania WSA nie powinien był oceniać, czy istniały przesłanki odmowy udzielenia informacji publicznej, np. ze względu na ochronę prywatności osoby fizycznej.

Rzecznik stanął na stanowisku, że organizowanie aplikacji notarialnej przez Izbę Notarialną stanowi wykonywanie zadania publicznego. W związku z tym informacja o wynagrodzeniu za prowadzenie zajęć dla aplikantów stanowi informację publiczną podlegająca udostępnieniu.

29 maja 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Rzecznika i uchylił wyrok WSA w Krakowie w zaskarżonej części, zwracając mu sprawę do ponownego rozpatrzenia.