Minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk podpisał 2 marca br. zarządzenie o powołaniu Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów. W jej skład powołał kilkanaście osób, wśród których znalazła się adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska.

Do zadań Rady należy prowadzenie działań w kierunku rozwoju alternatywnych metod rozwiązywania sporów, takich jak proponowanie rozwiązań o charakterze prawnym oraz organizacyjno-praktycznym, opiniowanie projektów aktów prawnych czy opracowanie i propagowanie zasad etycznych pracy mediatora i postępowania mediacyjnego oraz standardów szkolenia mediatorów.

Przewodniczącym Rady będzie minister sprawiedliwości lub wyznaczona przez niego osoba spośród członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pełny skład członków Rady: Wojciech Juszkiewicz – sędzia Sądu Rejonowego w Lęborku, Anna Korwin-Piotrowska – sędzia Sądu Okręgowego w Opolu, Zbigniew Miczek – sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie, Małgorzata Różańska-Prus – sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Halina Borys-Pakieła – mediator, Elżbieta Duszyńska – mediator, Grzegorz Frączek – mediator, Barbara Jadwiga Pawlak – mediator, Katarzyna Przyłuska-Ciszewska – mediator, Maciej Tański – mediator, Ewa Wiśniewska-Sobel – mediator, Kamil Zawidzki – Instytut Allerhanda, Agnieszka Dąbrowiecka – zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości, Marzena Kruk – naczelnik Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, Joanna Sauter-Kunach – sędzia, główny specjalista w Wydziale ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości.