Wniosek wniosło sześć rad gminnych oraz miejskich, mianowicie: Starego Czarnowa, Bielic, Pyrzyc, Lipian, Myśliborza i Nowogródka Pomorskiego. Chodzi o to, że wbrew swojej woli stały się one z mocy prawa właścicielami dwóch odcinków drogi ekspresowej S3. Art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych przewiduje bowiem, że jeżeli nowo wybudowany odcinek zastąpi stary, to z chwilą oddania go do użytku droga zmienia kategorię i zalicza się ją do dróg gminnych.

Gminy z Zachodniopomorskiego traktują S3 jak kukułcze jajo. Nie chcą jej utrzymywać, gdyż jest to duże obciążenie dla ich budżetów. Postanowiły się więc bronić i zakwestionowały konstytucyjność wspomnianego przepisu. Ich zdaniem narusza on przede wszystkim art. 165 konstytucji mówiący o samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.

Wspomniane rady uważają, że kwestionowany przepis jest niezgodny z zasadą swobody woli każdego podmiotu do decydowania o własnej sytuacji prawnej. Ustawodawca zlekceważył zaś podmiotowość prawną gmin.

Brak też racjonalnego uzasadnienia dla sytuacji, w której droga spełniająca parametry znacznie wyższe aniżeli droga gminna zostaje do nich zaliczona. S3 nie ma bowiem znaczenia lokalnego i nie uzupełnia sieci dróg służących miejscowym potrzebom. Stanowi zaś połączenie między miastami mającymi znaczenie dla województwa oraz powiatów.

Wadliwości przyjętego przez ustawodawcę rozwiązania nie  usprawiedliwia, według nich, przewidziany w ustawie o drogach publicznych tryb dotyczący zmiany kategorii dróg. Tryb ten cechuje zbytnia uznaniowość.

Przepis narusza też – twierdzą – zasady przyzwoitej legislacji, czyli art. 2 konstytucji.