O założeniach przygotowywanej noweli poinformowali jej inicjatorzy, prof. Hubert Izdebski, członek korespondent PAN, Kazimierz M. Ujazdowski, senator RP, i Jakub Czułba, prezes zarządu Fundacji dla Nauki. Nad projektem zmian grupa ekspertów pracowała przez kilka miesięcy. To efekt zorganizowanej w grudniu poprzedniego roku przez senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Kazimierza M. Ujazdowskiego, Kancelarię Senatu oraz Fundację dla Nauki konferencji „Kooperacja dla bezpieczeństwa”.

Projekt zakłada m.in. utworzenie Komitetu Strategii Państwowej, który miałby za zadanie opiniowanie kluczowych dokumentów strategicznych, np. strategia bezpieczeństwa narodowego, program rozwoju oraz kierunki przebudowy i modernizacji technicznej sił zbrojnych, planu finansowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych i projektu budżetu w części „obrona narodowa”. W skład komitetu wchodziliby: ministrowie obrony, spraw zagranicznych i koordynator służb specjalnych, szef BBN, przewodniczący sejmowej i senackiej Komisji Obrony, po jednym przedstawicielu każdego z klubów parlamentarnych oraz powoływani przez marszałków Sejmu i Senatu eksperci w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Na posiedzenia byliby zapraszani najważniejsi dowódcy wojskowi, w tym szef Sztabu Generalnego, szefowie wojskowych i cywilnych służb specjalnych, szef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Biała Księga Obronności

Proponują też „doprecyzowanie roli szefa Sztabu Generalnego WP w systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi”. Uważają, że osoba ta powinna być najwyższym rangą żołnierzem SZ RP i doradcą w sprawach dotyczących sił zbrojnych zarówno ministra obrony, premiera oraz prezydenta, pełniąc rolę podobną do przewodniczącego komitetu szefów Połączonych Sztabów w USA czy szefa Sztabu Obrony w Wielkiej Brytanii. Chcą też zagwarantowania jawności strategii bezpieczeństwa narodowego, i zobowiązania Rady Ministrów lub ministra ON do przygotowania strategicznego przeglądu obronnego. Proponują wpisanie do ustawy obowiązku publikacji raz w roku przez szefa MON jawnej Białej Księgi Obronności.

Czytaj więcej

Jakie wzory Polska powinna czerpać z obrony totalnej na Ukrainie

Prace legislacyjne nad projektem prowadzi biuro kancelarii Senatu. – Będzie on gotowy przed końcem kadencji, zostanie dla kolejnego Senatu – zakłada Jakub Czułba prezes zarządu Fundacji dla Nauki.