Wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów na prawo jazdy złożył były egzaminator, wykreślony z ewidencji w związku ze skazaniem za tzw. łapownictwo czynne. Wprawdzie skazanie uległo zatarciu, ale marszałek województwa stwierdził, że przestępstwo spowodowało utratę zaufania do wnioskodawcy.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi, które utrzymało w mocy odmowną decyzję, zwróciło uwagę, że funkcję egzaminatora na prawo jazdy może pełnić osoba, która daje rękojmię należytego wykonywania takich obowiązków.

Formułując wymagania stawiane kandydatowi na egzaminatora, ustawodawca ustalił, że nie może nim być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo zdefiniowane w art. 229 § 3 Kodeksu karnego. Pomimo zatarcia wyrok powoduje niespełnienie ustawowej przesłanki dawania rękojmi.

Czytaj więcej

Zatarcie skazania nie zmienia faktu, że do takiego skazania jednak doszło

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skarżący zarzucił, że ani marszałek województwa, ani Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi nie przeprowadziły żadnego postępowania wyjaśniającego. Oparły się wyłącznie na fakcie skazania za czyn, od popełnienia którego minęło już prawie 20 lat. Od tego czasu skarżący nie wszedł w konflikt z prawem, a w świetle prawa jest osobą niekaraną. Ma też wszechstronną wiedzę i praktykę w szkoleniu kierowców.

Sąd uwzględnił skargę i uchylił obie decyzje. Zwrócił uwagę, że z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe. Osoba, której skazanie uległo zatarciu, może zatem twierdzić, że nie była karana.

– W ocenie sądu zarówno marszałek województwa, jak i Samorządowe Kolegium Odwoławcze nieprawidłowo uznały, że ukaranie za popełnione przestępstwo już samo w sobie uzasadnia twierdzenie o braku rękojmi należytego wykonywania obowiązków egzaminatora – uzasadniała wyrok sędzia sprawozdawca Małgorzata Kowalska.

– Takie stanowisko w sposób nieuprawniony w zasadzie dożywotnio wyklucza możliwość wykonywania zawodu egzaminatora na prawo jazdy. Narusza to gwarantowaną w konstytucji wolność wykonywania zawodu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: III SA/Łd 345/22