Od 1 lipca 2022 r. banki mają obowiązek przekazać organom podatkowym dane dotyczące m.in. liczby rachunków posiadanych przez daną osobę, zgromadzonych na nich kwot oraz salda wpłat i wypłat.

To znaczne poszerzenie kompetencji, bo dotychczas bank przekazywał takie informacje o „osobie podejrzanej”. Od lipca 2022 r. obowiązek dotyczy „osoby fizycznej” już w prowadzonym przez skarbówkę postępowaniu przygotowawczym lub czynnościach sprawdzających. Wcześniej fiskus mógł żądać tego typu danych odnośnie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. W przypadku osób fizycznych organy mogły wystąpić o dane w postępowaniu podatkowym.

Rozszerzony został także katalog podmiotów uprawnionych do zdobywania tego typu informacji. Dotychczas mógł o to wystąpić szef KAS i naczelnik urzędu celno-skarbowego. Od lipca uprawnienia takie otrzymał także naczelnik urzędu skarbowego. Co więcej, żądanie ujawnienia danych o rachunku będzie mogło dotyczyć nie tylko właścicieli, ale także pełnomocników rachunku.

Takie zmiany wprowadzone zostały w art. 48 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej przez Polski Ład. Od początku budziły one wiele wątpliwości. Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek alarmował, że „znacząco poszerza to zakres ingerencji w strefę prywatności obywateli”. Prosił rząd o wyjaśnienia w tej sprawie.

Ministerstwo Finansów zapewniało, że przepis nie może być stosowany bez uzasadnionej przyczyny. Zapowiadało też, że ponownie go przeanalizuje, ale nie przedstawiono propozycji zmiany.

Czytaj więcej

Skarbówka obiera za cel konta bankowe obywateli