Nikt nie lubi długo czekać na załatwienie sprawy urzędowej. I choć administrację obowiązują terminy, nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem i na czas. Brak działania ze strony urzędników w praktyce nie zawsze jest negatywne. Może bowiem oznaczać tzw. milczące załatwienie sprawy. Trzeba jednak pamiętać, że nie dotyczy to każdej sprawy. 


Brak czynności, ale nie bezczynność

Milczące załatwienie sprawy to jedna z dopuszczalnych procedur przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego. Nie należy jej mylić z inną sytuacją, w której brak aktywności po stronie urzędników czy niedotrzymanie terminów oznacza bezczynność czy przewlekłość. Te są niepożądane, a ustawodawca przewiduje w tym przypadku odpowiednie regulacje sankcyjne. Milczące załatwienie sprawy to sytuacja, w której dopuszcza się bierność, brak atywności po stronie urzędników, a której skutkiem jest właśnie załatwienie sprawy z uwagi na upływ określonego czasu. To swego rodzaju ułatwienie, bo co do zasady nie wymaga podejmowania żadnych działań ze strony administracji z pozytywnym skutkiem dla tego, kto musi dokonać jakieś formalności. 


Czytaj więcej

Poradnik "Rz": milczące załatwienie sprawy administracyjnej

Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony. Ma to miejsce, gdy w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym w przepisie szczególnym ten nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie. Wówczas dochodzi do milczącego zakończenia postępowania. Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco także wtedy, gdy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, tzw. milcząca zgoda.

Milczące załatwienie sprawy następuje w następnym dniu po tym, w którym upływa termin przewidziany do wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu. 


Jednak możliwe jest także wcześniejsze uznanie, że sprawa została załatwiona. Stanie się tak, gdy organ przed upływem terminu do jej załatwienia zawiadomi stronę o braku sprzeciwu. Wówczas milczące załatwienie sprawy następuje w dniu doręczenia tego zawiadomienia.


Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z art. 122a kpa sprawa może być załatwiona milcząco, ale tylko jeżeli przepis szczególny tak stanowi. 


Budowlanka i inne

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Istotną i w praktyce dotyczącą wielu osób grupę w katalogu spraw, które mogą być załatwione w sposób milczący, stanowią te związane z prawem budowlanym. Ustawodawca dopuszcza taką możliwość m.in. w przypadku zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. 


Podobna zasada dotyczy zawiadomienia właściwych inspekcji o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. W tym przypadku niezajęcie stanowiska Państwowej Inspekcji Sanitarnej czy Państwowej Straży Pożarnej w terminie 14 dni traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag. Innymi przykładami spraw, w których dopuszcza się milczące załatwienie, to np. wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych czy sprzeciwu wobec kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

1 miesiąc
 to podstawowy termin, po którym uznaje się, że sprawa została załatwiona milcząco

Ok. 10 tys.
 skarg na bezczynność 
i przewlekłość organów wpłynęło w 2020 r. do polskich wsa