Sukces Kancelarii KKLW w postępowaniu o uchylenie czynności materialnoprawnej dotyczącej aktualizacji załącznika do karty ewidencyjnej zabytku

Prawnicy Kancelarii KKLW odnieśli sukces w postępowaniu sądowoadministracyjnym dotyczącym stwierdzenia bezskuteczności czynności materialnoprawnej dotyczącej aktualizacji załącznika do karty ewidencyjnej cmentarza żydowskiego w Swarzędzu, w której określono działki ewidencyjne wchodzące w skład nieistniejącego cmentarza oraz zaznaczono na mapie zasięg zabytku, który miałby obejmować część nieruchomości Klienta Kancelarii.

Publikacja: 13.02.2023 10:57

Sukces Kancelarii KKLW w postępowaniu o uchylenie czynności materialnoprawnej dotyczącej aktualizacji załącznika do karty ewidencyjnej zabytku

Foto: materiały prasowe

W ramach podjętej czynności, wojewódzki konserwator zabytków poprosił o respektowanie zaktualizowanych granic we wszelkich dokumentach planistycznych i uzgodnieniowych gminy. Wskazał także, że w przypadku jakichkolwiek działań na terenie cmentarza żydowskiego konieczne jest stosowanie się do Wytycznych Komisji Rabinicznej do Spraw Cmentarzy dotyczących ochrony cmentarzy żydowskich w Polsce. Właściciel nieruchomości, która nie była dotychczas objęta zasięgiem obszaru zabytku, z dnia na dzień został drastycznie ograniczony w zakresie możliwości zagospodarowania nieruchomości (w dodatku nie został o poinformowany ani o postępowaniu, które miało się toczyć w sprawie, ani o jego wyniku) wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, lecz sąd ten oddalił skargę.

W związku z powyższym, Prawnicy Kancelarii KKLW przygotowali i złożyli skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, akcentując w ramach zarzutów, że postępowanie przewidziane w art. 22 ust. 2 ustawy z 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w związku z par. 14 i par. 15 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków w wersji przepisów rozporządzenia obowiązującej do 19 października 2019 r., jest niezgodne z Konstytucją, albowiem jego ukształtowanie nie pozwala na rzetelne wyjaśnienie stanu faktycznego (m.in. obszaru zabytku) przy uczestnictwie osoby zainteresowanej (właściciela nieruchomości).

W wyniku skargi kasacyjnej, po przeprowadzeniu rozprawy w dn. 06 grudnia 2022 r., NSA powziął wątpliwość co do konstytucyjności ustawy o ochronie zabytków i skierował pytanie do Trybunału Konstytucyjnego o następującej treści:

"Czy art. 22 ust. 2 ustawy z 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w związku z par. 14 i par. 15 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków w wersji przepisów rozporządzenia obowiązującej do 19 października 2019 r. w zakresie, w jakim ogranicza prawo własności nieruchomości, jest zgodny z art. 64 Konstytucji. A także, czy jest zgodny z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 20 marca 1952 r.?

Rozstrzygnięcie referowanego zagadnienia przez Trybunał Konstytucyjny może mieć istotny wpływ na inne postępowania dotyczące aktualizacji kart zabytków.

Na rozprawie przed NSA, sprawę prowadził partner Michał Kurzyński oraz senior associate Stanisław Wiśniewski przy wsparciu adw. Łukasz Kossacki – Lytwyn.

Partner Kancelarie RP.

W ramach podjętej czynności, wojewódzki konserwator zabytków poprosił o respektowanie zaktualizowanych granic we wszelkich dokumentach planistycznych i uzgodnieniowych gminy. Wskazał także, że w przypadku jakichkolwiek działań na terenie cmentarza żydowskiego konieczne jest stosowanie się do Wytycznych Komisji Rabinicznej do Spraw Cmentarzy dotyczących ochrony cmentarzy żydowskich w Polsce. Właściciel nieruchomości, która nie była dotychczas objęta zasięgiem obszaru zabytku, z dnia na dzień został drastycznie ograniczony w zakresie możliwości zagospodarowania nieruchomości (w dodatku nie został o poinformowany ani o postępowaniu, które miało się toczyć w sprawie, ani o jego wyniku) wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, lecz sąd ten oddalił skargę.

Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy