Kil­ka go­dzin przed upły­nię­ciem (wczo­raj ra­no) ter­mi­nu za­prze­sta­nia ata­ków, wy­zna­czo­ne­go przez ONZ, se­kre­tarz ge­ne­ral­ny tej or­ga­ni­za­cji Ban Ki Mun we­zwał re­żi­m Ba­sza­ra Asa­da do re­spek­to­wa­nia wła­snych zo­bo­wią­zań. – Wy­co­fa­li­śmy już na­sze jed­nost­ki z nie­któ­rych pro­win­cji – za­pew­niał w Mo­skwie szef sy­ryj­skiej dy­plo­ma­cji Wa­lid Mu­al­lem. Wtó­ro­wał mu minister Sier­giej Ław­row. Ape­lował do Da­masz­ku o więk­szą de­ter­mi­na­cję we wdra­ża­niu pla­nu po­kojo­wego.