Małgorzata Tryc-Ostrowska

Szaleńcy i wandale

Zamachów na dzieła sztuki: pomniki, rzeźby, obrazy, sarkofagi, dokonują szaleńcy albo pospolici wandale

Polityka imigracyjna na świecie

Niemcy czy Kanada oczekują od imigrantów umiejętności pożytecznych dla gospodarki. Szwedzi szeroko otworzyli drzwi dla wszystkich

Kto się boi Ukrainy

Ukraina staje się ofiarą rozgrywek polityków, którzy nie chcą jej widzieć w UE. Sprawa Tymoszenko to także pretekst do krytyki rządu Tuska

Hiszpańskie regiony nieskore do cięć

Kraj Basków i Andaluzja już zapowiedziały, że nie wprowadzą zaleceń rządu, który chce oszczędzić 10 mld euro na oświacie i służbie zdrowia

O trzecie miejsce walczą radykałowie

Na pra­wi­co­wą lub le­wi­co­wą eks­tre­mę za­gło­su­je w nie­dzie­lę co trze­ci wy­bor­ca

Pani Kirchner jak Putin i Castro

Po de­cy­zji o wy­własz­cze­niu hisz­pań­skiej fir­my naf­to­wej Rep­sol no­to­wa­nia pre­zy­dent Argentyny spa­da­ją w Hisz­pa­nii na łeb na szy­ję.

Hiszpański rząd tnie, co może

Droższe le­ki, tłok w kla­sach, uboż­sze me­nu w ko­sza­rach – Madryt ima się wszystkiego, by zmniej­szyć de­fi­cyt

Chirac zamierza oddać głos na Hollande’a

Były prezydent woli zdradzić prawicę, niż poprzeć Nicolasa Sarkozy’ego, którego kiedyś traktował jak syna

Królewskie łowy w czasach kryzysu

Politycy przyznają, że w tak ciężkich dla jego poddanych czasach Juan Carlos powinien wyrzec się ulubionej rozrywki

W Syrii nie ustały walki

Mi­mo za­pew­nień o re­ali­za­cji pla­nu po­ko­jo­we­go mię­dzy­na­ro­do­we­go wy­słan­ni­ka Ko­fie­go An­na­na woj­ska sy­ryj­skie ostrze­la­ły wczo­raj kil­ka miej­sco­wo­ści. Tyl­ko w Homs za­bi­ły co naj­mniej 11 osób