To kluczowa zmiana z noweli kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz kodeksu rodzinnego, na którą parlament zakończył w piątek prace.

Problem ten pojawia się, kiedy rodzic małoletniego odrzucił spadek po swym krewnym, nieraz dalszym obciążony długami, aby ich nie spłacać, kiedy tzw. czynna wartość spadku na to nie wystarczy,ale na tym się nie kończy. W miejsce tego rodzica wchodzą najczęściej jego małoletnie dzieci. Procedura odrzucania spadku zaczynała się po raz drugi,i jest nawet bardziej skomplikowana. Dla ważności odrzucenia takiego spadku niezbędne było bowiem uzyskanie przez rodziców owego małoletniego spadkobiercy uprzedniej zgody sądu rodzinnego (w terminie sześciu miesięcy). Zmiana polega na tym, że rodzice o ile wcześniej sami odrzucili spadek będą mogli bez zgody sądu odrzucić spadek za dziecko.Nowela zawęża też krąg spadkobierców ustawowych w sytuacji gdy z powodu braku najbliższych (dzieci, wnuków, małżonka, rodzeństwa i ich zstępnych,spadek przypada dziadkom, ale któryś z nich też już zmarło i udział spadkowy przechodzi na jego zstępnych. Nowela skraca ten krąg do dzieci i wnuków tego dziadka, a w razie ich braku przypadnie pozostałym dziadkom. Ta zmiana ma zmniejszyć problem poszukiwania w sprawach spadkowych dalszych krewnych.Kolejna zmiana rozszerza przesłanki uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia (kiedy np. spadkobierca nakłaniania spadkodawcę podstępem lub groźbą do sporządzenia testamentu) o uporczywe uchylanie się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego.

Czytaj więcej

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka wymaga zgody

Sejm odrzucił natomiast poprawki Senatu usuwające kilka zmian wniesionych to tej noweli już po pierwszym czytaniu jako wykraczające poza materię pierwotnego przedłożenia, dotyczące m.in. do zadośćuczynień w sprawach cywilnych, ustaw o ustroju sądów w zakresie przenoszenia referendarzy i delegowań sędziów sądów powszechnych do sądów administracyjnych.Nowela ma wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia.