Lekarski Egzamin Końcowy oraz Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy są egzaminami państwowymi uprawniającymi do pełnego wykonywania w Polsce zawodu lekarza. Organizowane są dwa razy w roku. Ostatnie odbyły się w lutym 2022 r. Terminy w sesji jesiennej wyznaczono na 6 i 24 września 2022 r.

Lekarski Egzamin Końcowy w 2021 r. przeprowadzało m.in. Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Dla jednego ze zdających ten sprawdzian wiedzy zakończył się jednak dyskwalifikacją oraz pozbawieniem możliwości przystąpienia do kolejnego terminu egzaminu. W trakcie zdawania okazało się bowiem, że kandydat na lekarza ma przy sobie wyłączony telefon komórkowy. Sam to zresztą ujawnił, informując członka zespołu egzaminacyjnego, że posiada wyłączony telefon, który chciał zdeponować przed wyjściem do toalety.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zdyskwalifikował zdającego, odnotowując ten fakt w protokole egzaminacyjnym, podpisanym następnie przez wszystkich członków zespołu. Zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty podczas zdawania egzaminu lekarskiego zdający nie może korzystać z żadnych pomocy naukowych i dydaktycznych ani z urządzeń kopiujących. O takim zakazie i jego konsekwencjach przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje zdających przed rozpoczęciem egzaminu. W tym przypadku przewodniczący polecił m.in. odłożenie komórek. Żaden ze 100 zdających nie protestował. Zdającemu nie pomogły wyjaśnienia, że nie słyszał komunikatów ogłaszanych przez przewodniczącego zespołu dotyczących m.in. posiadania telefonów komórkowych.

Czytaj więcej

Dyskwalifikacja z egzaminu lekarskiego pod kontrolą sądu

Początkowo WSA w Łodzi odrzucił skargę zdającego, argumentując, że dyskwalifikacja z lekarskiego egzaminu i pozbawienie możliwości przystąpienia do kolejnego terminu egzaminu nie jest decyzją ani aktem lub czynnością z zakresu administracji – stwierdził. Wyrok ten nie utrzymał się jednak w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Uwzględniając skargę kasacyjną zdającego, NSA zwrócił uwagę, że od nowelizacji w 2015 r. ustawy o zawodzie lekarza dyskwalifikacja ma dodatkowy skutek w postaci zakazu przystąpienia do kolejnego LEK albo LDEK w najbliższym terminie od dnia dyskwalifikacji. Sprawa wróciła więc do WSA w Łodzi, który – stosując się do wykładni prawa dokonanej przez NSA – orzekł, że skarga dotyczy czynności z zakresu administracji publicznej i stwierdził jej bezskuteczność.

– Zdaniem sądu samo posiadanie wyłączonego telefonu nie wystarczy do uznania, że zdający posługiwał się nim podczas egzaminu i nie może prowadzić do dyskwalifikacji i jej dalszych skutków – relacjonowała uzasadnienie wyroku sędzia sprawozdawca Małgorzata Kowalska, przewodnicząca składu orzekającego. – Taki skutek ustawodawca zastrzegł bowiem wyłącznie dla korzystania z tego urządzenia. Tego tu jednak nie stwierdzono.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: III SA/Łd 70/22