W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt prowadzących do tego przepisów. Weryfikacja spełnienia warunku obywatelstwa dotyczyć będzie chwili dokonywania wyboru wolnego stanowiska asesorskiego przez aplikantów, którzy zdali egzamin sędziowski lub prokuratorski. Osoby niespełniające tego warunku nie zostaną dopuszczone do wyboru na te stanowiska.

Zmiana w prawie o ustroju sądów powszechnych przewiduje wprowadzenie podstawy żądania od aplikanta zwrotu stypendium, jeśli nie można mianować go na stanowisko asesora, bo nie spełnił warunku posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego.

Przewiduje się wprowadzenie regulacji przejściowej dotyczącej sytuacji prawnej aplikantów, którzy rozpoczęli odbywanie aplikacji przed wejściem w życie projektowanej ustawy. I tak, wyłącza się stosowanie do nich przepisów wykluczających możliwość dokonania wyboru stanowisk asesorskich i przewiduje się rozwiązanie zbliżone do przewidzianego w art. 117 ustawy o SN.

Aplikant aplikacji sędziowskiej będzie mógł w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia propozycji dokonania wyboru stanowiska asesora sądowego złożyć do Krajowej Rady Sądownictwa wniosek o wyrażenie zgody na zajmowanie takiego stanowiska pomimo posiadania obywatelstwa innego państwa.

Czytaj także:

Sędziowie z podwójnym obywatelstwem będą musieli zdjąć togę

Szczególnej regulacji wymaga sytuacja aplikantów, którzy zdali egzamin sędziowski w 2019 r. Proponuje się, żeby osoby te mogły w terminie 14 dni od wejścia w życie niniejszej ustawy złożyć do Krajowej Rady Sądownictwa wniosek o wyrażenie zgody na zajmowanie stanowiska asesorskiego pomimo posiadania obywatelstwa innego państwa. Krajowa Rada Sądownictwa będzie mogła wyrazić zgodę na zajmowanie stanowiska asesora sądowego pomimo posiadania obywatelstwa innego państwa bądź odmówić wyrażenia tej zgody. Przy podejmowaniu decyzji Rada będzie miała na uwadze okoliczności związane z nabyciem obywatelstwa oraz konsekwencje wynikające z jego zrzeczenia się. Rada będzie podejmowała uchwałę w ciągu dwóch miesięcy od wpływu wniosku. Od jej uchwały nie będzie odwołania.

Jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa odmówi zgody na zajmowanie stanowiska asesorskiego pomimo posiadania obywatelstwa innego państwa, aplikant będzie miał jeszcze jedną szansę. Będzie mógł być mianowany na stanowisko asesora pod warunkiem przedstawienia Radzie, w ciągu dwóch miesięcy od wydania, dokumentów potwierdzających podjęcie czynności zmierzających do zrzeczenia się obywatelstwa innego państwa.

Etap legislacyjny: trafi do konsultacji społecznych

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ