Przygotowywane są nowe przepisy, które mają usprawnić postępowanie dyscyplinarne wobec przedstawicieli prawniczych zawodów zaufania publicznego, przede wszystkim adwokatów i radców prawnych. Projekt powstaje w klubie Platformy Obywatelskiej.

Zmiany są konieczne

– W związku z tym, że zwiększyła się liczba adwokatów i radców prawnych, jest też więcej spraw dyscyplinarnych – mówi poseł Witold Pahl (PO), współautor projektu ustawy. – Z powodu dużego obciążenia organów dyscyplinarnych dochodziło do przewlekłości i przedawnień deliktów popełnianych przez prawników. Dlatego postępowanie dyscyplinarne wymaga usprawnienia – tłumaczy.

Prostsze doręczenia

W jaki sposób? Zmienione mają być m.in. przepisy dotyczące doręczeń – tak, by brak odbioru pisma nie powodował przedłużenia rozpatrywania sprawy.

– Chcemy również wprowadzić możliwość rozstrzygania spraw przez sądy dyscyplinarne i rzeczników dyscyplinarnych także pod nieobecność obwinionego. Dziś przyczyną wielu przedawnień jest utrudnianie i przedłużanie postępowania przez tych, którzy dopuścili się takich czynów. Zamierzamy stworzyć takie gwarancje procesowe, by sprawy mogły być rozpatrywane jak najszybciej i by nie była już możliwa taka obstrukcja postępowań, z jaką mamy do czynienia teraz – zapowiada poseł Pahl.

Inną zmianą, która ma usprawnić postępowanie, jest większa niezależność sędziów i rzeczników dyscyplinarnych. Zdaniem posła Pahla może do tego doprowadzić m.in. wydłużenie ich kadencji tak, by nie pokrywały się z kadencjami innych władz samorządowych. Dziś członkowie sądów dyscyplinarnych i rzecznicy dyscyplinarni są wybierani tak jak dziekani i członkowie rad na trzyletnie kadencje.

Więcej sędziów

Posłowie PO konsultują się w sprawie zmian z ministerstwem sprawiedliwości i samymi samorządami.

Jacek Zioborowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, widzi też inne kwestie do uregulowania. Samorząd postuluje m.in. zwiększenie liczby sędziów dyscyplinarnych. W adwokackim projekcie zmian prawa o adwokaturze jest propozycja, która umożliwiałaby tworzenie składów sądów okręgowych bez udziału adwokatów z okręgów obwinionego.

– Pojawiają się czasem zarzuty, że koledzy sądzą kolegów. Nie jest to uzasadnione, ale takie zmiany mogłyby uspokoić opinię publiczną i rozwiać wszelkie wątpliwości – uważa prezes Zioborowski.

W Sejmie znalazł się też inny projekt, Solidarnej Polski, który zakłada odebranie sądownictwa dyscyplinarnego samorządom i przekazanie go sądom powszechnym. Sprzeciwiają się temu stanowczo korporacje. Raczej nie będzie on miał poparcia w partii rządzącej.

– Sądy powszechne są zbyt obłożone, by dodatkowo obciążać je sprawami dyscyplinarnymi – zwraca uwagę poseł Pahl. I dodaje, że trzeba pamiętać, iż w razie poważniejszych przewinień prawników, którzy łamią prawo karne lub cywilne, oprócz postępowania dyscyplinarnego niezadowoleni klienci mogą szukać sprawiedliwości także w sądach powszechnych.