Sąd Okręgowy w Świdnicy przedstawił skomplikowane zagadnienie Izbie Karnej SN. Chodzi o znowelizowaną ustawę o Sądzie Najwyższym i m.in. jej art. 18 ust. 1. Ten przewidywał, że sędziowie, wobec których wydano prawomocny wyrok dyscyplinarny lub którym uchylono immunitet, a stało się to przy udziale Izby Dyscyplinarnej, mają pół roku na ewentualne złożenie wniosku o wznowienie postępowania. Pojawiło się jednak pytanie, czy jeśli dany sędzia po uchyleniu immunitetu nie skorzystał z tej możliwości, to należy uznać, że może być wydana (lub nie) wobec niego skuteczna zgoda na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.

Czytaj więcej

Sędzia z Lublina zatrzymany. Miał spowodować kolizję po pijanemu

Zagadnienie to zrodziło się na kanwie sprawy sędzi w stanie spoczynku, złapanej na jeździe w stanie nietrzeźwości. Uchwałą sądu dyscyplinarnego przy SA we Wrocławiu udzielono zgody na uchylenie jej immunitetu za jazdę po pijanemu. Zgodę utrzymała w mocy Izba Dyscyplinarna SN. W efekcie prokurator wniósł do SR w Wałbrzychu akt oskarżenia w tej sprawie. W lipcu 2022 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o Sądzie Najwyższym. Żaden z sądów nie pouczył oskarżonej o możliwości złożenia wniosku o wznowienie postępowania. Już po upływie sześciomiesięcznego terminu sąd pierwszej instancji zwrócił się do obrońcy z pytaniem o złożenie wniosku o wznowienie postępowania. SR w Wałbrzychu 1 września 2023 r. postępowanie wobec sędzi warunkowo umorzył. Ustalił okres próby na trzy lata. Wyrok zaskarżył prokurator na niekorzyść oskarżonej.

A Sąd Okręgowy w Świdnicy, do którego sprawa trafiła, nabrał wątpliwości. Zwrócił uwagę, że uchylając immunitet, ID działała w ramach swoich uprawnień. Nie miała jednak statusu sądu w rozumieniu konstytucyjnym, a więc wydane przez nią rozstrzygnięcie nie było orzeczeniem sądu. Ale kwestią zasadniczą jest, że skoro jedyną przesłanką wznowienia postępowania jest zasiadanie w składzie orzekającym sędziego ID, to w przypadku tej sędzi nie tylko nie doszło do skutecznego uchylenia immunitetu. Gdyby oskarżona sędzia została powiadomiona przez sąd o możliwości złożenia wniosku o wznowienie postępowania, to w razie jego skuteczności finałem sprawy mogłoby być utrzymanie w mocy rozstrzygnięcia o uchyleniu immunitetu. Sam fakt niezłożenia wniosku przy jednoczesnym uznaniu, że ID nie była sądem, stawia oskarżoną w lepszej sytuacji, niż gdyby wniosek złożyła. Dlatego SO w Świdnicy zapytał, jak w takich sprawach orzekać.

Sygnatura akt: I KZP 1/24