W swojej analizie stowarzyszenie zwraca uwagę, iż w projekcie ustawy okołobudżetowej na rok 2023 odstąpiono od przyjęcia jako podstawy ustalenia wysokości wynagrodzenia sędziego przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale roku poprzedniego na rzecz kwoty 5.444,42 zł ustalonej w sposób dyskrecjonalny.

Jak czytamy na stronie "Iustitii", w przypadku wejścia w życie ustawy okołobudżetowej na rok 2023 w projektowanym brzmieniu: - podstawą ustalenia wynagrodzenia sędziów będzie kwota 5.444,42 zł, a nie kwota 6.156,25 zł, która wynika z Prawa o ustroju sądów powszechnych i komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2022 r. - wzrost wynagrodzeń sędziów wyniesie 7,8% w stosunku do 2022 r., podczas gdy w przypadku zastosowania mechanizmu ustalania wysokości wynagrodzenia uregulowanego w Prawie o ustroju sądów powszechnych wzrost ten powinien wynosić 21,89%. Stowarzyszenie zaznacza, że taki wzrost byłby jedynie rezultatem powrotu do rozwiązań obowiązujących w latach 2009-2020 oraz bezpośrednim skutkiem zamrożenia wynagrodzeń w 2021 r. i częściowej jedynie waloryzacji w 2022 r.

"Iustitia" podkreśla, że oznacza to realny spadek wynagrodzeń brutto sędziów o ponad 16% w latach 2020-2023, a jednocześnie radykalne oderwanie wysokości wynagrodzeń sędziowskich od sytuacji na rynku pracy, gdyż wzrost wynagrodzeń sędziów będzie niższy o ponad 20pp od wzrostu wynagrodzeń ogółu pracowników w Polsce.

O jakie kwoty chodzi?  Zmniejszenie rocznego dochodu brutto sędziów w 2023 r. (różnica między wynagrodzeniem obliczonym zgodnie z Pusp a wynagrodzeniem obliczonym w przypadku wejścia w życie projektu ustawy okołobudżetowej; z pominięciem dodatku za długoletnią pracę) – podane kwoty dotyczą łącznie całego roku 2023 r.:

  • sędzia sądu rejonowego z krótkim stażem (1. stawka awansowa) – 17.511 zł
  • sędzia sądu rejonowego z długim stażem (IV. stawka awansowa)– 20.159 zł
  • sędzia sądu okręgowego z długim stażem (VII. stawka awansowa) – 23.940 zł
  • sędzia sądu apelacyjnego z długim stażem (X. stawka awansowa) – 27.590 zł

"Iustitia" wyliczyła też łączne zmniejszenie dochodów brutto sędziów w latach 2021-2023 (różnica między wynagrodzeniem obliczonym zgodnie z Pusp a wynagrodzeniami rzeczywiście ustalanymi w sposób określony w ustawach okołobudżetowych w latach 2021-2022 i wynagrodzeniem obliczonym w przypadku wejścia w życie projektu ustawy okołobudżetowej na 2023 r.; z pominięciem dodatku za długoletnią pracę) – podane kwoty dotyczą łącznie lat 2021-2023:

  • sędzia sądu rejonowego z krótkim stażem (1. stawka awansowa) – 33.237 zł
  • sędzia sądu rejonowego z długim stażem (IV. stawka awansowa) – 38.263 zł
  • sędzia sądu okręgowego z długim stażem (VII. stawka awansowa) – 44.587 zł
  • sędzia sądu apelacyjnego z długim stażem (X. stawka awansowa) – 52.369 zł

Stowarzyszenie zauważa, że projekt stanowi trzecią z rzędu ustawę okołobudżetową, w której ustawodawca odchodzi od modelu ustalania wynagrodzeń ustalonego w Prawie o ustroju sądów powszechnych. Po raz pierwszy odejście to odbywa się w sposób jaskrawy – przez kwotowe ustalenie podstawy wynagrodzenia. - Istnieją poważne obawy, że utrwali się przyjęta praktyka ustalania podstawy wynagrodzenia sędziów w ustawach okołobudżetowych w sposób zależny od bieżących decyzji politycznych. Istnieje również ryzyko, że w ramach postulowanej przez Ministra Finansów zmiany systemu wynagrodzeń sędziów nastąpi całkowite oderwanie wynagrodzeń sędziów od obiektywnych wskaźników ekonomicznych w postaci przeciętnego wynagrodzenia obliczanego w oparciu o obiektywne dane przez Główny Urząd Statystyczny - ostrzega "Iustitia".

Czytaj więcej

Stołeczny dodatek dla urzędników sądów i prokuratur ma zachęcić do pracy