W dokumencie SN chwali się, iż w 2016 r. sędziowie (na koniec roku orzekało ich 83) rozpoznali więcej spraw niż wyniosła liczba spraw, które do SN w tym roku wpłynęły. – Tym samym zmniejszono, i tak stosunkowo niedużą, zaległość, a więc grupę spraw, które pozostały do rozpoznania z roku poprzedniego – zwracają uwagę sędziowie, zaznaczając jednocześnie, że w wielu z rozpoznawanych spraw spotykali się ze szczególnie trudnymi kwestiami prawnymi, w tym z problemami wynikającymi ze zmieniających się przepisów prawa. Ogółem w 2016 roku rozpatrzono 11427 spraw, a wpływ wyniósł łącznie 11102 spraw.

Średni czas rozpoznania sprawy w Sądzie Najwyższym to 7 miesięcy. – Nie odbiega to od wyników osiąganych przez inne Sądy Najwyższe w Europie – podkreślono w sprawozdaniu, dodając, iż wszystkie orzeczenia SN są publikowane i ogólnie dostępne. Dotyczy to także orzeczeń wydawanych w sprawach dyscyplinarnych

- Należy uznać, że w 2016 r. Sąd Najwyższy wykonywał swoje zadania sprawnie i na wysokim poziomie merytorycznym – podkreślono w komunikacie na stronie internetowej SN.

Sprawozdanie z działalności przedstawione zostanie w toku Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego w dniu 30 maja 2017 r., na które zaproszeni zostali między innymi Prezydent RP, Marszałkowie Sejmu i Senatu oraz Minister Sprawiedliwości.

W komunikacie podkreślono, iż sędziowie i pracownicy sądu są autorami licznych publikacji, aktywnie uczestniczą w konferencjach naukowych i pracy dydaktycznej. Formułują także rokrocznie postulaty co do zmian przepisów, wskazując na istniejące luki w prawie.

Te znalazły się w wydanym przez SN dokumencie „Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie". Jak czytamy we wstępie do niego, za luki i nieprawidłowości uznano „takie wady legislacyjne, które w sposób istotny zakłócają proces stosowania prawa przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy". Jak zaznaczono, w uwagach uwzględniono zwłaszcza te, które zostały zasygnalizowane wprost w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz zgłoszone przez prezesów sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych i rejonowych.

Analiza obejmuje luki i nieprawidłowości stwierdzone w 2016 r. Dotyczą one takich kwestii jak m.in. przedawnienie roszczenia pasażera o odszkodowanie za opóźniony lot, odwrócony kredyt hipoteczny, stosowanie skargi pauliańskiej dla wierzytelności publicznoprawnych, zniesienie współwłasności, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania garaży wielostanowiskowych, rozwiązanie stowarzyszenia przez sąd rejestrowy czy wynagrodzenie kuratora ustanowionego dla osoby prawnej przez sąd rejestrowy, możliwość wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego wzmianki o uchwale o połączeniu lub podziale spółki, porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów ze wspólnymi dziećmi czy pojęcie osoby najbliższej.

Oba dokumenty można przeczytać w wersji elektronicznej na stronie www.sn.pl.