Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości zawisło ogłoszenie o wolnych stanowiskach dyrektora sądu. Chodzi o 16 osób w całej Polsce. Wszystkie będą wybierane już na nowych zasadach. Od 4 maja wchodzi bowiem w życie nowela ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Powierza władzę nad dyrektorami ministrowi sprawiedliwości. To on, bez konkursu, wybierze sobie 16 nowych dyrektorów sądów: apelacyjnego w Krakowie, okręgowego w: Słupsku, Zamościu, Opolu, rejonowego w: Pułtusku, Turku, Trzciance, Kole, Myślenicach, Trzebnicy, Kartuzach, Jaśle, Wieliczce, Zgorzelcu, Piasecznie, Wałbrzychu.

Skąd nagle taki duży nabór? – zapytaliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Stanowiska w tych sądach były wolne, więc pojawiło się ogłoszenie – usłyszeliśmy.

Z nadania władzy

Prezes sądu przestaje już w nim rządzić. Będzie teraz wykonywał wobec dyrektora czynności przewidziane w prawie pracy. Konsekwencją będzie wyłączenie dyrektora z organów sądu w sądach rejonowych, okręgowych i apelacyjnych. Zrezygnowano też z konkursów na dyrektorów.

Trwały zbyt długo i nie zawsze zapewniały szybkie i skuteczne obsadzenie stanowiska – uzasadnia zmianę resort sprawiedliwości.

Z ustawy zniknęły też konkretne przesłanki, kiedy i za co konkretnie dyrektora można odwołać. A to oznacza, że można to zrobić w każdej chwili i bez powodu. Prezesi mogą mieć też kłopot z uzyskaniem pieniędzy na wydatki nieujęte w planie finansowym. Trzeba prosić o nie dyrektora.

Sędziowie nie mają złudzeń i mówią wprost: to kolejna próba podporządkowania sądów i planowana wymiana dzisiejszych dyrektorów.

Po prośbie do szefa

– Możliwość obsadzania dyrektorów bez konkursu nasuwa oczywiste skojarzenia – uważa sędzia Bartłomiej Przymusiński. Twierdzi, że to przygotowanie do wymiany kadrowej w sądach i w pewnym sensie ubezwłasnowolnienia sędziów.

– Zmiana zmierza do przejęcia władzy nad sądami. Kto ma pieniądze, ten ma władzę. Skoro pieniądze będą jedynie w gestii dyrektora całkowicie uzależnionego od ministra, to prezesowi ciężko się będzie przebić z niezaplanowanymi potrzebami, jak zakupy dla sądów, sprzęt, informatyzacja, asystenci itd. – uważa Krajowa Rada Sądownictwa, która negatywnie zaopiniowała projekt zmian w ustawie o ustroju sądów powszechnych. Mimo to szybko został uchwalony.

Likwidacja konkursu to zdaniem wielu sędziów prosta droga do obsadzenia stanowisk konkretnymi osobami – przychylnymi władzy wykonawczej.

Podstawa prawna: nowela ustawy z 23 marca 2017 r. (DzU z 19 kwietnia 2017 r., poz. 803)

Jak dostać dyrektorskie stanowisko

Kandydat musi mieć dokumenty

– list motywacyjny adresowany do ministra sprawiedliwości z aktualnym adresem zwrotnym do korespondencji,

– życiorys zawodowy i informację o przebiegu pracy zawodowej,

– kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie,

– dokumenty potwierdzające staż pracy oraz stanowiska,

– oświadczenia kandydata: o niekaralności, o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich, o nieprowadzeniu wobec niego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

– inne dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji.