Jeszcze dziś można kwestionować wszystko: wyrok, dowody, stronniczość sądu czy np. zbyt długie przerwy między rozprawami. Wolno też kierować swoje uwagi zarówno do ministra sprawiedliwości, jak i prezesów sądów i Krajowej Rady Sądownictwa.

Już 28 marca się to zmieni. W życie wchodzi bowiem nowela ustawy o ustroju sądów powszechnych (DzU z 2011 r., nr 203, poz. 1195), która wprowadza nowe zasady skarżenia się na Temidę. Skarga będzie miała szansę na rozpatrzenie tylko wówczas, gdy dotyczyć będzie funkcjonowania sądu, a nie jego działalności orzeczniczej.

MS przygotowało właśnie projekt rozporządzenia, w którym precyzuje, co ze skargą zrobić, jak ją napisać i w jaki sposób złożyć, by miała szansę na rozpatrzenie.

Jaką formę przewidział minister?

Pisemną, elektroniczną, faksem i ustną do protokołu. Rozpatrzeniem skargi zajmie się prezes sądu wyższej instancji niż ta, której dotyczy. Jeśli wniosek będzie skierowany przeciw prezesowi sądu apelacyjnego, trafi do rozpoznania przez Krajową Radę Sądownictwa.

Informację o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności sądu znajdziemy na jego tablicy ogłoszeń i stronie internetowej.

Przyjmować je mają pracownicy biur podawczych lub specjalnie wyznaczonych do tego sekretariatów. Każda taka czynność będzie protokołowana. W potwierdzeniu przyjęcia skargi znaleźć się musi data jej wniesienia, dane i adres skarżącego, sygnatura akt sprawy, której wniosek dotyczy. Jeżeli obywatel przedstawi swoje zastrzeżenia w niejasny sposób, będzie miał szansę na poprawkę wniosku. I sprawa ważna dla dziennikarzy: jeśli skarga dotyczy przesłanego przez redakcję materiału prasowego lub innej opublikowanej wiadomości, o jej efekcie należy powiadomić właściwą redakcję.

Etap legislacyjny: uzgodnienia wewnątrzresortowe