Aktualnie – zgodnie z ustawą z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych – sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 65. roku życia.

Może też to zrobić w innym czasie – jeśli nie później niż na sześć miesięcy przed ukończeniem 65. roku życia oświadczy ministrowi sprawiedliwości wolę dalszego zajmowania stanowiska i  przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego.

Maksymalnie 70 lat

Gdy sędzia złoży oświadczenie i przedstawi zaświadczenie – może zajmować stanowisko nie dłużej niż do ukończenia 70. roku życia. Może on jednak zmienić zdanie i w każdym czasie przejść w stan spoczynku. Musi tylko złożyć odpowiednie oświadczenie ministrowi sprawiedliwości.

Ustawą z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały zmiany w ustawie z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Po zmianie przepisów sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 67. roku życia albo z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w art. 69 § 1a znowelizowanej ustawy.

W myśl tego przepisu wiek, którego osiągniecie powoduje przejście sędziego w stan spoczynku dla kobiet urodzonych do 30 września 1973 r. i mężczyzn urodzonych do 30 września 1953 r. jest równy najniższemu wiekowi emerytalnemu określonemu odpowiednio w art. 24 ust. 1a pkt 61–84, art. 24 ust. 1b i art. 27 ust. 3 ustawy emerytalnej.

Z przepisów tych wynika, że kobiety urodzone do 31 grudnia 1967 r. i mężczyźni urodzeni do 31 grudnia 1947 r. zachowali prawo do przejścia w stan spoczynku po osiągnięciu wieku 65 lat. Osoby młodsze obowiązuje podwyższony wiek przejścia w stan spoczynku – taki sam, jaki wprowadzono dla osób przechodzących na emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Przykład

Kobieta wykonująca pracę na stanowisku sędziego, urodzona 15 maja 1968 r., może przejść w stan spoczynku po osiągnięciu wieku 65 lat i dwóch miesięcy analogicznie jak urodzona w tym samym czasie ubezpieczona wykonująca pracę nauczycielską.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Przykład

Mężczyzna wykonujący pracę na stanowisku sędziego, urodzony 15 października 1953 r., może przejść w stan spoczynku po osiągnięciu wieku 67 lat, analogicznie jak ubezpieczony urodzony w tym samym czasie.

Wcześniejszy stan spoczynku

Aktualnie sędzia przechodzi na swój wniosek w stan spoczynku, z zachowaniem prawa do uposażenia, po ukończeniu 55 lat przez kobietę, jeżeli przepracowała na stanowisku sędziego lub prokuratora nie mniej niż 25 lat, a 60 lat przez mężczyznę, jeżeli przepracował na stanowisku sędziego lub prokuratora nie mniej niż 30 lat.

Ustawa zmieniająca wprowadziła ograniczenie możliwości przejścia w stan spoczynku na podanych wyżej zasadach wyłącznie do osób, które wymagane warunki spełnią do 31 grudnia 2017 r.

Przedstawione wyżej regulacje wprowadzone ustawą zmieniającą od 1 stycznia 2013 r. dotyczą również prokuratorów oraz sędziów Sądu Najwyższego czy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Odpowiednie rozwiązania zawiera ustawa z 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze oraz ustawa z 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym.

Podstaw prawna

Ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw(DzU z 2012 r. poz. 637)