Kodeks karny zawiera kilka unormowań w przedmiocie przestępstw przeciwko środowisku (art. 181–188 k.k.), o odpowiedzialności karnej mowa jest też w przepisach pozakodeksowych (zob. np. art. 330–361 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, tekst jedn. DzU z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm., art. 127–132 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jedn. DzU z 2022 r., poz. 916 z późn. zm., art. 52–53 ustawy z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 2065, art. 35a ustawy z 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1955 z późn. zm., art. 51–54 ustawy z 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, tekst jedn. DzU z 2022 r., poz. 1173, art. 35–40 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, tekst jedn. DzU z 2022 r., poz. 572, art. 171–193 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tekst jedn. DzU z 2022 r., poz. 699 z późn. zm., art. 59–62 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1114 z późn. zm., art. 37a–40 ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1903 z późn. zm., art. 10 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tekst jedn. DzU z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm., art. 45–47 ustawy z 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, tekst jedn. DzU z 2021 r., poz. 1972 z późn. zm.).