Badaniu przez biegłego rewidenta podlegają roczne sprawozdania finansowe grup kapitałowych, kontynuujących działalność banków, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, funduszach inwestycyjnych i funduszach emerytalnych, spółek akcyjnych. Ponadto badaniu podlegają pozostałe firmy, które spełniają co najmniej dwa z trzech kryteriów zawartych w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości (dalej: uor), a mianowicie ich średnioroczne zatrudnienie w poprzednim roku wynosiło co najmniej 50 osób w przeliczeniu na pełne etaty, suma aktywów wynosiła co najmniej 2,5 miliona euro, a przychodów ze sprzedaży i operacji finansowych 5 milionów euro w przeliczeniu na walutę polską. Firmy, które spełniają te warunki, będą przygotowywały się do wizyty audytora i współpracy z nim.

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z przyjętymi przez jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

Krok 1. Umowa

Pierwszym krokiem rozpoczynającym współpracę firmy z audytorem jest prawidłowe zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego. Podmiot uprawniony do badania jest wybierany w formie uchwały przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe. Na przykład w spółce z o.o. audytora wybiera zwyczajne zgromadzenie wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zarząd jednostki nie może wybrać audytora, ale po jego wyborze podpisuje z nim umowę. Umowa powinna być zawarta odpowiednio wcześnie, by umożliwić biegłemu udział w inwentaryzacji. W umowie obie strony określają między innymi swoje prawa i obowiązki podczas badania, termin zakończenia badania i wydania opinii o sprawozdaniu, a także cenę za badanie. Koszt audytu pokrywa badana jednostka.

Krok 2. Lista dokumentów

Biegły, jeszcze przed pierwszą wizytą w firmie, zwykle wysyła głównemu księgowemu listę dokumentów, które należy przygotować przed rozpoczęciem badania. W szczególności biegli proszą o pierwszą wersję sprawozdania finansowego lub przynajmniej bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie obrotów i sald.

Krok 3. Polityka rachunkowości

Ponadto na początku swojej pracy w firmie biegli chcą się zapoznać z polityką rachunkowości. Często podnoszonym przez biegłych problemem jest brak zaktualizowanej polityki rachunkowości, którą powinna posiadać, zgodnie z art. 10 uor, każda jednostka podlegająca przepisom ustawy o rachunkowości. W polityce rachunkowości należy zawrzeć przyjęte przez firmę zasady rachunkowości (chodzi zwłaszcza o te zagadnienia, co do których uor przewiduje możliwość wyboru lub uproszczenia), określenie roku obrotowego, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, opisu systemu informatycznego oraz systemu ochrony i przechowywania zbiorów księgowych. Posiadanie przez firmę aktualnej polityki rachunkowości jest niezwykle istotnym elementem przygotowania się firmy do badania sprawozdania finansowego.

Krok 4 . Rozliczenie inwentaryzacji

Jak już wspomniano, zawarta umowa z biegłym powinna umożliwić mu udział w inwentaryzacji, ale nawet gdy biegły nie uczestniczy w spisie z natury, to musi zweryfikować jego wyniki. W tym celu należy udostępnić biegłemu dokumentację z przeprowadzenia i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych stwierdzonych w czasie spisu z natury.

Krok 5. Analiza zapisów w księgach

Podstawową pracą, którą należy wykonać przed wizytą biegłego rewidenta, jest przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia i sporządzenia sprawozdania finansowego. Istotnymi elementami tego przygotowania są:

? wysłanie potwierdzeń sald rozrachunków,

? uzgodnienie kont rozrachunkowych,

? ujęcie ewentualnych odpisów aktualizujących.

Ponadto, w przypadku gdy w firmie występują rozrachunki walutowe, należy pamiętać o zaksięgowaniu skutków wyceny bilansowej rozrachunków i kont walutowych. Należy również zidentyfikować pozycje, do których należy zawiązać rezerwy oraz zidentyfikować pozycje istotne dla kalkulacji podatku odroczonego, a także obliczyć podatek dochodowy. Dopiero po przeprowadzeniu analizy kont i wyjaśnieniu wszelkich wątpliwych pozycji można przystąpić do sporządzenia sprawozdania finansowego, które zostanie przekazane biegłemu rewidentowi.

Krok 6. Wsparcie pracowników

Istotnym elementem sprawnego przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jest współpraca audytora z pracownikami firmy. Gdy badana jednostka ma swój własny dział księgowości, badanie sprawozdania finansowego odbywa się w siedzibie firmy, a biegły kontaktuje się przede wszystkim z głównym księgowym i innymi pracownikami działu księgowości. Jeśli firma przekazała prowadzenie ksiąg rachunkowych do biura rachunkowego, to badanie odbywa się głównie poza siedzibą firmy, tam gdzie prowadzone są księgi rachunkowe. Pracownicy biura rachunkowego obsługują wówczas audytorów. Oprócz pracowników zajmujących się prowadzeniem ksiąg rachunkowych biegli zwykle kontaktują się z kierownikiem jednostki, a także z innymi osobami w firmie, które mogą wyjaśnić pojawiające się w trakcie badania wątpliwości. Nie bez znaczenia będzie więc możliwość rozmowy z prawnikiem, doradcą podatkowym, informatykiem, a także z kierownikami poszczególnych działów operacyjnych. Warto więc już na początku badania przygotować harmonogram tych spotkań.

Podczas badania powinno się biegłemu rewidentowi umożliwić dostęp do wszelkich innych – poza księgowymi – dokumentów, które są istotne dla wydania przez niego opinii o sprawozdaniu finansowym.

Przykład

Biegły może prosić w szczególności o udostępnienie najważniejszych umów z kontrahentami, umów kredytowych, uchwał z posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, zestawienia głównych spraw sądowych prowadzonych zarówno z powództwa spółki, jak i przeciwko niej, wycen składników majątkowych, protokołów z kontroli podatkowych, oraz innych, istotnych dla badania dokumentów i raportów. W przypadku gdy spółka należy do grupy kapitałowej i jest stroną transakcji z podmiotami powiązanymi, audytor z pewnością będzie chciał się zapoznać z dokumentacją cen transferowych, wymaganą przez ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Warto więc być przygotowanym na to, że nie tylko urząd skarbowy, ale także biegły poprosi o dokumentację zawierającą zasady ustalania cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Przedłużające się prace to utrudnienie dla obu stron

Elżbieta Dobrzelecka, biegły rewident , Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Rzetelne przygotowanie się do badania sprawozdania finansowego decyduje w dużej mierze o jakości przeprowadzonego audytu i wydanej opinii o sprawozdaniu finansowym. W pracy audytora bardzo ważne są terminy, gdyż wzmożony okres badania sprawozdań finansowych przypada na pierwszą połowę roku i biegły ma już wcześniej opracowany harmonogram prac, potwierdzony zawartymi umowami. Gdy firma spóźnia się z przygotowaniem materiałów do badania, audyt się przedłuża i biegły niejednokrotnie musi prowadzić swoje prace w dwóch badanych jednostkach równocześnie. Warto więc poświęcić czas na przygotowanie się do badania sprawozdania, pamiętając jednak, że rzetelnie i bieżąco prowadzone przez cały rok księgi rachunkowe są podstawą do sporządzenia prawidłowego sprawozdania finansowego, co w konsekwencji wpływa na jakość przeprowadzonego audytu.