Rosnące poczucie odpowiedzialności społecznej za świadomość ekologiczną oraz debata publiczna nad paliwami kopalnianymi o ograniczonych zasobach przyczyniają się do stwierdzenia, że wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych staje się koniecznością. Mowa tutaj o praktycznie niewyczerpalnych i odnawialnych źródłach takich jak siła wiatru, energia płynącej wody, energia słoneczna, ciepło głębszych warstw gruntu albo biomasa, czyli tak zwanej zielonej energii.

Podstawowym dokumentem potwierdzającym wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) jest świadectwo pochodzenia w rozumieniu ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zwane także jako certyfikat pochodzenia energii. Wydawanie świadectw pochodzenia znajduje się w kompetencjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) i odbywa się w terminie 45 dni od dostarczenia przez wytwórców energii kompletnego wniosku. Prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, czyli tzw. „zielone certyfikaty" są zbywalne i stanowią towar giełdowy w myśl ustawy z 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. Ich obrót odbywa się na Rynku Praw Majątkowych na Towarowej Giełdzie Energii (dalej: TGE).