Chodzi o nadzorowanie i koordynowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa popełnione z wykorzystaniem internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów komputerowych prowadzonych przez prokuratury regionalne. Usprawnione ma być ściganie cyberprzestępczości i lepsza koordynacja współpracy prokuratury z innymi organami, a zwłaszcza z Centralnym Biurem Zwalczania Przestępczości.

Planowane jest utworzenie w Prokuraturze Krajowej departamentu ds. cyberprzestępczości i informatyzacji, który ma zastąpić Biuro ds. Informatyzacji i Analiz, a także przejąć część zadań departamentu do spraw przestępczości gospodarczej.

Do nowego departamentu będzie przeniesiony wydział do walki z cyberprzestępczością, dotąd w strukturze departamentu ds. przestępczości gospodarczej.

Projektowane rozporządzenie zmieniające regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury przewiduje też modyfikację § 9 pkt 8, § 19 oraz § 21 pkt 1a, i § 4 oraz 11.

Zmieniane są przepisy dotyczące sprawowania nadzoru instancyjnego związanego z wykorzystywaniem uprawnień PG w postępowaniu przygotowawczym w sprawach cyberprzestępczości, a także zbierania i analizowania informacji oraz materiałów dotyczących cyberprzestępczości, opracowywania na ich podstawie ocen kierunków i dynamiki tej przestępczości oraz kształtowanie praktyki zwalczania cyberprzestępczości na podstawie prowadzonych analiz i badań we właściwości departamentu.

Rozporządzenie ma tworzyć podstawy monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki we właściwości departamentu. Uregulowane zostanie ponadto przygotowywanie informacji w sprawach będących przedmiotem interpelacji i zapytań poselskich, stanowisk w związku z oświadczeniami senatorów oraz udzielanie RPO żądanych odpowiedzi i wyjaśnień we właściwości departamentu.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe

Czytaj więcej

Premier: Powstanie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości