Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - na co uważać przy dużych transakcjach

Wśród szeregu podmiotów zobowiązanych do przestrzegania zasad wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która obowiązuje od 13 lipca 2018 r. znaleźli się m.in. przedsiębiorcy. Jakie są ich obowiązki?

Publikacja: 30.11.2018 05:30

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - na co uważać przy dużych transakcjach

Foto: 123RF

Celem ustawy jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dotyczy ona m.in. przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce w wysokości co najmniej 10.000 euro (choćby w wielu powiązanych transakcjach). Spełnienie kryteriów na gruncie ustawy powoduje, że przedsiębiorca pozostaje w obowiązku stosowania wszystkich środków bezpieczeństwa wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Niewykonanie tych obowiązków może spowodować ukaranie sankcjami administracyjnymi oraz karnymi.

Czytaj także: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu

Kto jest przedsiębiorcą

Wykładnia jest taka sama jak na gruncie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Oznacza to, że przedsiębiorcami są wykonujące działalność gospodarczą:

? osoby fizyczne, np. prowadzące działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

? osoby prawne, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

? jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym zdolność prawną przyznaje odrębna ustawa, np. spółki jawne, spółki komandytowe,

? wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Jakie limity wchodzą w grę

Ustawa obniża limit transakcji gotówkowych, dla których powstaje obowiązek stosowania procedur wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Wcześniejszy limit dla transakcji gotówkowych wynosił 15 tys. euro. Nowy limit to równowartość 10 tys. euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro należy dokonać przy uwzględnieniu średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu przeprowadzania transakcji.

Przykład

Załóżmy, że średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski wynosi w dniu dokonania transakcji 4,3244. W takiej sytuacji dokonanie transakcji, której wartość jest równa lub wyższa od kwoty 43 244 zł, będzie skutkować po stronie przedsiębiorcy dokonującego lub przyjmującego płatność obowiązkiem zastosowania wszystkich procedur nakładanych przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Nowe zadania i zobowiązania

Obowiązki wynikające z ustawy będą miały zastosowanie, przede wszystkim, do transakcji gotówkowych, które przedsiębiorca dokonuje z podmiotem niebędącym przedsiębiorcą. Będzie nim np. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej czy fundacja. Jeżeli przedsiębiorca zawrze z takim podmiotem np. umowę sprzedaży przy założeniu, że jej wartość przekroczy 10 tys. euro, to wtedy zaktualizuje się obowiązek wdrożenia procedur bezpieczeństwa finansowego.

W takiej sytuacji przedsiębiorca będący stroną transakcji powinien w pierwszej kolejności dokonać identyfikacji klienta, która polega, m.in., na ustaleniu jego imienia, nazwiska czy obywatelstwa oraz dokonania weryfikacji ważnych informacji. Weryfikacja pozyskanych informacji odbywa się w oparciu o dokument potwierdzający tożsamość osoby fizycznej, a w przypadku osób prawnych – w oparciu o dane pochodzące z odpowiednich rejestrów.

Ważne jest, że przed dokonaniem transakcji przedsiębiorca ma obowiązek sprawdzenia, czy przeprowadzenie transakcji nie niesie za sobą ryzyka związanego z praniem pieniędzy, a także ustalenia w uzasadnionych przypadkach źródła pochodzenia gotówki.

Ponadto podmioty, których dotyczy ustawa, są zobowiązane wyznaczyć osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury oraz kadrę kierowniczą odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków ustawowych.

Jakie kary administracyjne

Naruszenie przepisów ustawy wiąże się, m.in., z karami administracyjnymi. Katalog kar przewiduje, np. nakaz zaprzestania podejmowania określonych działań, publikację informacji o naruszeniu ustawy w BIP, cofnięcie koncesji oraz kary pieniężne do wysokości równowartości kwoty 1 000 000 euro. W przypadku zaś osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – do wysokości równowartości kwoty 5 000 000 euro albo do wysokości 10 proc. obrotu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.

Podstawa prawna: ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (DzU 2018 r., poz. 723)

Celem ustawy jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dotyczy ona m.in. przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce w wysokości co najmniej 10.000 euro (choćby w wielu powiązanych transakcjach). Spełnienie kryteriów na gruncie ustawy powoduje, że przedsiębiorca pozostaje w obowiązku stosowania wszystkich środków bezpieczeństwa wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Niewykonanie tych obowiązków może spowodować ukaranie sankcjami administracyjnymi oraz karnymi.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja