Niezastosowanie się do dyrektywy przez instytucje finansowe może doprowadzić nawet do ich odpowiedzialności odszkodowawczej wobec inwestorów.

Pakiet MiFID II/MIFIR (tj. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012) obowiązuje w krajach Unii Europejskiej od 3 stycznia 2018 r. Pakiet ten składa się w głównej mierze z dyrektywy MIFID II i rozporządzenia MIFIR Regulacja ta została implementowana do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 1 marca 2018 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 21 kwietnia 2018 roku. Przepisy dyrektywy unijnej nie odnoszą się wyłącznie do działalności banków, dotyczą bowiem wszystkich podmiotów zaangażowanych w sprzedaż produktów inwestycyjnych.