Instrumenty kapitałowe stanowią przede wszystkim akcje. Z kolei przykładem instrumentów dłużnych są obligacje. Instrumenty finansowe jako inwestycje zostały uregulowane w ustawie o rachunkowości (dalej: uor) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277).

Definicje