Pracownikowi niepełnosprawnemu w stopniu znacznym lub umiarkowanym przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Nabywa go po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia go do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

Pierwszy dodatkowy urlop przysługuje niepełnosprawnemu w całości, nawet jeżeli uzyska do niego prawo dopiero w grudniu danego roku. Z kolei prawo do kolejnych 10 dni uzyskuje 1 stycznia każdego następnego roku kalendarzowego, jeśli pozostaje w zatrudnieniu.

Ważne! Wymiar urlopu dla osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do etatu.

Na dni robocze

Dodatkowych dni urlopu udziela się na ogólnych zasadach wskazanych w kodeksie pracy dotyczących urlopu wypoczynkowego. Udziela się go więc na dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym jego dobowemu wymiarowi czasu pracy w tym dniu. U pracowników zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności należy pamiętać, że jeden dzień urlopu odpowiada co do zasady 7 godzinom pracy.

Odrębne uprawnienia

Urlop dodatkowy w wymiarze 10 dni roboczych nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych (np. nauczycielom) lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów (np. sędziom).

Jeżeli wymiar urlopu dodatkowego, jaki przysługuje pracownikowi na podstawie odrębnych przepisów, jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje mu urlop dodatkowy z ustawy o rehabilitacji.

Trzyletni termin

Autopromocja
30 listopada, godz. 12.00

Kto zdobędzie Zielone Orły "Rzeczpospolitej"?

Sprawdź szczegóły

Dodatkowy urlop wypoczynkowy przechodzi na rok następny. Pracownik powinien zacząć z niego korzystać nie później niż ostatniego dnia trzeciego kwartału następnego roku kalendarzowego.

Roszczenia ze stosunku pracy, w tym dotyczące udzielenia dodatkowego urlopu wypoczynkowego, ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Trzyletni termin przedawnienia prawa do urlopu rozpoczyna się najwcześniej w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym pracownik nabył to prawo.

—Autorka jest Dyrektorem ds. Organizacyjnych w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Nabyte nie do odebrania

Jeżeli osoba zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności utraci status osoby niepełnosprawnej lub zostanie zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności, nie traci prawa do urlopów, do których prawo nabyła przed zmianą jej sytuacji (zarówno urlopów zaległych, jak i bieżących). W takim przypadku brak jest podstaw do zastosowania zasady urlopu w wymiarze proporcjonalnym. Utrata bądź zmiana stopnia niepełnosprawności powoduje natomiast brak prawa do kolejnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego.