Wraz z wejściem w życie w dniu 14 grudnia 2016 r. nowej ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU z 2016 r. poz. 1920) wprowadzone zostały zmiany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (DzU z 2015 r., poz. 2164, ze zm., p.z.p.). Do najbardziej istotnych zmian wprowadzonych do p.z.p. należy w szczególności zaliczyć zmiany wprowadzone w art. 25a ust. 3 oraz w art. 36b ust. 2 p.z.p. Zmiany te, choć z pozoru nieznaczne, uregulowały kwestie dotyczące możliwości powoływania się przez wykonawców na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia kryteriów selekcji. W rezultacie od dnia 14 grudnia 2016 r. wykonawcy mogą powoływać się na zdolności innych podmiotów jedynie w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zatem w przypadku postępowań dwuetapowych, przy ustalaniu tzw. krótkiej listy, wykonawca nie ma możliwości powoływania się na takie zdolności w celu spełnienia kryteriów selekcji i w ten sposób zwiększenia swoich szans na zakwalifikowanie się do drugiego etapu postępowania. Tym samym, przy ocenie spełniania kryteriów selekcji, brane będą pod uwagę tylko zasoby własne wykonawcy ubiegającego się o dane zamówienie.

Teoretycznie wydaje się, że wprowadzone przez ustawodawcę zmiany p.z.p. spełniły swój główny cel, czyli usunęły wątpliwości co do instytucji: „kryteria selekcji" oraz „warunki udziału w postępowaniu" i rozstrzygnęły, że wykonawcy nie mogą powoływać się na potencjał podmiotów trzecich, aby zwiększyć swoje szanse w celu spełnienia kryteriów selekcji. Natomiast największą wadą nowelizacji jest brak przewidzenia przez ustawodawcę przepisów przejściowych, regulujących zastosowanie ww. zmiany do postępowań przetargowych wszczętych pomiędzy 28 lipca 2016 r., a 14 grudnia 2016 r. Wskazany przedział czasowy obejmuje okres od wejścia w życie poprzedniej dużej nowelizacji p.z.p. z dnia 22 czerwca 2016 r. (tj. 28 lipca 2016 r.) do wejścia w życie przedmiotowych zmian p.z.p. spowodowanych opisywaną powyżej nową ustawą (tj. 14 grudnia 2016 r.). Trudno jednoznacznie przyjąć czy do postępowań przetargowych w ww. przedziale czasowym wprowadzone zmiany dotyczące instytucji „kryteriów selekcji" również mają zastosowanie. Co ważne, wątpliwości tych nie rozstrzyga również dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych.

apl. adw. Jolanta Brym, Associate Góralski & Goss Legal