Dotacje Wytyczne kwalifikowania i kwalifikowalności wydatków

Wytyczne dotyczące tzw. wydatków kwalifikowanych, czyli tych, które mogą zostać opłacone w całości lub w określonej części z unijnych pieniędzy, to jeden z najważniejszych dokumentów regulujących zasady rozliczania funduszy europejskich.

Publikacja: 21.12.2014 10:30

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało projekt „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. I zaprasza teraz do wzięcia udziału w pracach konsultacyjnych. Każda osoba lub instytucja, zainteresowana funduszami unijnymi, może wziąć w nich udział, wypełniając stosowny formularz zgłaszania uwag. Wraz z samym projektem wytycznych jest on dostępny na stronie ministerstwa.

Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków to jeden z najważniejszych dokumentów, określających w jaki sposób można wykorzystywać unijne dotacje. Wskazuje on na te rodzaje wydatków, które wolno przedstawić do rozliczenia w ramach realizowanego projektu. Dodatkowo wyjaśnia, w jaki sposób wydatki te muszą być wykonywane, opisywane, rozliczane, dokumentowane itp., aby mogły być przedmiotem refundacji (rozliczenia w ramach zaliczki). Tylko przykładowo wskazuje np., jakie zasady konkurencyjności wydatków muszą zostać zachowane, aby przedsiębiorca lub inna instytucja nie utraciła prawa do ubiegania się o grant. Chodzi tu o wymóg stosowania odpowiednich procedur zamówień publicznych lub, gdy obowiązek stosowania tych przepisów nie ma zastosowania, wykorzystania innych metod, które pozwolą osiągnąć cel uczciwego, przejrzystego i efektywnego wykorzystania dotacji.

Ponadto oprócz wydatków kwalifikowanych i zasad ich rozliczania, wytyczne wskazują także bezpośrednio na te kategorie kosztów, które w żadnym wypadku nie mogą być przedmiotem rozliczenia (wydatki niekwalifikowane). Przykładowo projekt wytycznych wskazuje na wydatki:

- inne niż na część kapitałową raty leasingowej w przypadku wydatków związanych z umową leasingu,

- związane z transakcjami przekraczającymi równowartość 15 tys. euro a zapłacone gotówką (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności),

- związane z wypełnieniem (przygotowaniem) formularza wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku wszystkich projektów oraz wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego w przypadku tzw. dużych projektów,

- związane z wypełnieniem formularza wniosku o płatność, chyba że zadanie to jest wykonywane przez personel projektu,

- poniesione na podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do tej ustawy (mówiąc inaczej, podatek VAT może być kwalifikowany, gdy dany podmiot nie ma żadnych prawnych metod na jego odliczenie lub zwrot),

- poniesione na zakup nieruchomości przekraczające 10 proc. wartości tzw. całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu (z wyjątkami dotyczącymi np. terenów poprzemysłowych).

Oprócz tego wytyczne odnoszą się m.in. zasięgu geograficznego kwalifikowalności wydatków, trwałości projektów, ram czasowych (okresu kwalifikowalności), zasad faktycznego poniesienia wydatku, możliwości stosowania uproszczonych metod rozliczania kosztów, zakazu podwójnego finansowania, tzw. cross-financingu, czy wreszcie wkładu niepieniężnego oraz dochodu generowanego podczas realizacji inwestycji (projektu).

Jak już zostało zauważone, projekt wytycznych znajduje się na stronie MIiR. Uwagi można zgłaszać do 12 stycznia 2015r.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność