Agentowi pełniącemu służbę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia może być przyznane w danym roku kalendarzowym do 11 dni roboczych płatnego urlopu dodatkowego. Stanowi o tym art. 97 ust. 1 ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

27 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 7 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Wywiadu, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby. W wyniku wprowadzonych zmian m.in. uchylono przepis, który dotyczył wykonywania obowiązków służbowych w warunkach działania promieniowania nadfioletowego osiągającego najwyższą dopuszczalną wartość skuteczną napromienienia oka i skóry.

Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym stanowiskami służbowymi w Agencji Wywiadu, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także stanowiskami służbowymi, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby, są stanowiska służbowe, z których opisu wynika konieczność wykonywania obowiązków służbowych z narażeniem funkcjonariusza na działanie:

- substancji i mieszanin niebezpiecznych,

- pyłów stanowiących czynniki szkodliwe dla zdrowia,

- promieniowania optycznego nielaserowego osiągającego maksymalne dopuszczalne ekspozycje oka i skóry.

Ponadto prawo do dodatkowych dni wolnych przysługuje funkcjonariuszowi w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach narażenia na:

- działanie promieniowania laserowego osiągającego maksymalne dopuszczalne ekspozycje oka i skóry,

- działanie hałasu i hałasu ultradźwiękowego osiągającego najwyższe dopuszczalne natężenie,

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

- działanie pola i promieniowania elektromagnetycznego o różnych częstotliwościach, osiągającego maksymalne dopuszczalne wielkości normatywne,

- drgania działające na organizm człowieka, osiągające dopuszczalne wartości ekspozycji dziennej,

- działanie promieniowania jonizującego osiągającego dawkę graniczną,

- bezpośrednią styczność ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,

- obciążenie ograniczonych grup mięśni, przebywanie w pozycji stojącej lub przymusowej,

- nadmierne obciążenie narządu głosu (np. wykładowca, telefonista),

- często powtarzające się mikrourazy lub ucisk na pnie nerwów,

- ruchy monotypowe wykonywane w szybkim tempie lub stały ucisk i nadmierne obciążenie aparatu kostno-stawowego,

- wykonywanie czynności wymagających podwyższonej koncentracji wzroku na elementach zminiaturyzowanych lub w warunkach niewystarczającego oświetlenia,

- nagłe zmiany ciśnienia atmosferycznego oraz działanie przeciążeń grawitacyjnych, wywołane działaniem podwyższonego lub obniżonego ciśnienia atmosferycznego,

- stałe przebywanie w pomieszczeniu zamkniętym, w którym utrzymuje się temperatura powyżej 25°C lub poniżej 10°C,

- stałe przebywanie w pomieszczeniu o względnej wilgotności powietrza przekraczającej 80 proc.,

- stałe przebywanie w pomieszczeniu, w którym konieczne jest stosowanie światła elektrycznego,

- działanie zmiennych warunków atmosferycznych przy prowadzeniu tajnej obserwacji zewnętrznej,

- stałe napięcie oraz koncentrację przy nagrywaniu i odtwarzaniu zapisów cyfrowych i magnetycznych w styczności ze zmiennym natężeniem i zakresem fal dźwiękowych, a także przy nasłuchu radiowym.

—dr Anna Ryl

podstawa prawna: art. 97 ust. 1 ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 1929; ost. zm. DzU z 2015 r., poz. 1268)

podstawa prawna: § 1 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 31 października 2007 r. w sprawie rodzajów stanowisk w Agencji Wywiadu, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby (DzU z 2007 r. nr 207, poz. 1496; ost. zm. DzU z 2016 r., poz. 55)