Nabór wniosków startuje ósmego czerwca i będzie prowadzony do ósmego lutego przyszłego roku, z zastrzeżeniem że cały konkurs podzielony jest na etapy. Wiąże się on z realizacją działania 2.3.2 „Bony na innowacje" programu „Inteligentny rozwój". Ta jego część skierowana jest do mikro, małych i średnich firm, które nie mają doświadczenia w prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych, nie dysponują odpowiednim zapleczem, ale jednocześnie dostrzegają potrzebę doskonalenia własnych wyrobów i usług.

Wyjściem z sytuacji może być znalezienie zewnętrznego wykonawcy. Firmy lub innej instytucji, która specjalizuje się w prowadzeniu badań na rzecz sektora biznesowego. Przedsiębiorca ustala z nią zakres prowadzonych prac, zwracając uwagę na swoje potrzeby. Może także współuczestniczyć w ich prowadzeniu, nabierając doświadczeń i śledząc przebieg prac. Po wykonaniu zamówionych prac jednostka naukowa wystawi przedsiębiorcy rachunek. I właśnie na jego częściowe sfinansowanie można uzyskać dotację. Tak w najprostszych słowach da się przedstawić mechanizm działania tego programu wsparcia.

Generalnie dofinansowanie przeznaczone jest zatem na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Jednak dodatkowo projekty mogą obejmować zakup usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeżeli usługa ta dotyczy opracowania dla firmy-wnioskodawcy nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, o których mowa powyżej. Koszt usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jako dodatkowej, uzupełniającej główną część projektu, nie może przekroczyć 15 proc. całkowitej kwoty kosztów kwalifikowanych projektu.

Ponadto kosztem podlegającym rozliczeniu może być także koszt materiałów pod warunkiem, że wydatki na to są niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Także koszt materiałów nie może przekroczyć 15 proc. całkowitej kwoty kosztów kwalifikowanych całej inwestycji.

Wykonawca usługi musi być wyłoniony w trybie zapewniającym uczciwy i konkurencyjny wybór, a może to być np.:

- podstawowa jednostka organizacyjna uczelni w rozumieniu statutu tej uczelni,

- jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk,

- instytut badawczy,

- międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Polski,

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

- Polska Akademia Umiejętności,

- inna jednostki organizacyjne niewymienione powyżej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,

- spółka celowa uczelni lub spółka celowa jednostki naukowej,

- centrum transferu technologii uczelni,

- przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego,

- akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (DzU z 2016 r., poz. 655, ze zm.). ©?

Strona konkursu

Za realizację działania 2.3.2 „Bony na innowacje" programu „Inteligentny rozwój" odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie www.parp.gov.pl.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.koltuniak@rp.pl